جای خالی رگوالتوری در زنجیره ارزشپتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از آنــا، راه انــدازی ســامانه رگوالتــوری صنعــت پتروشــیمی بــا رویکــرد یکپارچگــی در مکانیــزم قیمــت گــذاری، حـل مشـکل خـوراک و تسـهیل در سـرمایه گـذاری در ایـن صنعـت بیـش از پیــش احســاس مــی شــود.

حــوری قاســمی، روزی کــه مقــرر شــد تــا واگــذاری شــرکت هــای دولتـی اجـرا شـود،کمتر کسـی فکـر مـی کـرد بـه فاصلـه تنهـا چندسـال از خصوصـی سـازی هـا، مشـکالت یـک بـه یـک سـر برآوردنـد و دولتـی کـه قـرار بـود بـه واسـطه واگـذاری هـا کوچـک شـود را بـا مسـائلی درگیـر کننـد ک ـه ت ـا پی ـش از آن وج ـود نداش ـت.

در واقـع خصوصـی سـازی هـا در ایـران چنـان بـا سـرعت انجـام شـد کــه تنظیــم رفتــار بخــش خصوصــی شــده بــا بخــش حاکمیتــی باقیمانــده در دل دولـت را غیـر ممکـن کـرد و هنـوز هـم نمـی تـوان نسـخه مشـخصی را بــرای ایــن ارتبــاط پیچیــد. ایــن مشــکالت در صنایعــی کــه خصوصــی سـازی هـا در آن وسـیع تـر انجـام شـده بـود، بیشـتر اسـت.

نگاهـی بـه لیسـت شـرکت هـای خصوصـی شـده، رتبـه اول واگـذاری هــا را بــه شــرکت هــای پتروشــیمی مــی دهــد کــه روزی زنجیــره وار در دســت شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بودنــد امــا اکنــون فــارغ از چنــد هلدینــگ موجــود در ایــن صنعــت، هــر کــدام بــه ماننــد جزیــره ای جــدا مانــده فعالیــت مــی کننــد و دغدغــه تکمیــل زنجیــره و تولیــد محصــول نهایــی را ندارنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.