مجتمع بازیافت پسماندهای پارس جنوبی ساخته میشود

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

مجتمــع بازیافــت پســماندهای ویـژه بـا ظرفیـت بازیافـت سـاالنه 0۵ هـزار تـن پسـماند در منطقـه پـارس جنوب ـی س ـاخته م ـی ش ـود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پــارس خلیــج، مهــدی یوســفی، مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس گفــت: در پــی توافــق بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، مجتمــع بازیافــت پســماندهای ویــژه کشــور در پــارس جنوبــی ســاخته میشــود.

منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس در حاشــیه خلیــج فــارس و در محــدوده ۶۴ هــزار هکتــاری اســتان بوشــهر قــرار گرفتــه اســت. ایــن منطقــه شــامل ســه منطقــه پــارس یــک (پــارس جنوبــی) بــا ۴1 هـزار هکتـار در شهرسـتان عسـلویه، پــارس دو (کنــگان) در محــدوده ۶1 هــزار هکتــاری شهرســتان کنــگان و پــارس ســه (پــارس شــمالی) شــامل ۶1 هــزار هکتــار از محــدوده شهرســتانهای دیــر، دشــتی، تنگس ـتان و بوش ـهر ق ـرار دارد. پن ـج میــدان گازی گلشــن، فردوســی، منـد، پـارس شـمالی و فـرزاد نیـز در ایــن منطقــه قــرار گرفتــه اســت.

از زمــان امضــای قــرارداد توســعه فازهــای پــارس جنوبــی و بهــره بــرداری از فازهــای مختلــف ایــن میــدان گازی، مجتمــع هــای پتروشـیمی نیـز در این منطقـه فعال شـدند؛ طی سـه سـال اخیـر فازهای ‪۶1 ۵1، 21،‬ و بخشـی از فازهـای 17 و 18 پــارس جنوبــی افتتــاح شــده اسـت و امسـال هـم پنـج فـاز پـارس جنوبــی وارد مــدار مــی شــود.

امســال هــم بــا برنامــه ریــزی انجـام شـده 100 میلیـون مترمکعب بـه ظرفیـت برداشـت از ایـن میـدان مشــترک اضافــه خواهــد شــد.

بـا توجـه بـه حجـم فعالیتهـای صنعتــی در ایــن منطقــه شــامل مجتمعهــای پتروشــیمی و گازی، رعایـت مولفههـای زیسـت محیطـی در دســتور کار وزارت نفــت قــرار دارد. احــداث مجتمــع بازیافــت پســماندهای ویــژه هــم از جملــه اولویتهـای منطقـه ویـژه اقتصـادی انــرژی نیــز در ایــن راستاســت.

تعییــن مــکان بــرای احــداث مجتم ـع بازیاف ـت پس ـماند از جمل ـه مــواردی اســت کــه در نشســتهای میــان مســووالن اداره کل محیــط زیس ـت اس ـتان بوش ـهر و مدیرعام ـل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس بررســی شــده اســت؛ بــا ایــن حــال یوســفی، مــی گویــد: مجوزهــای الزم بــرای احــداث مجتمــع بازیافــت پســماند ویــژه صــادر شــده اســت.

دو نطقـه هـم برای ایـن کار پیش بینـی شـده اسـت کـه قـرار اسـت در نشسـتی میان سـازمان منطقـه ویژه اقتصـادی انـرژی پـارس با مسـووالن اداره کل محیــط زیســت اســتان بوشــهر، مــکان یابــی دقیــق ایــن مجتمــع انجــام شــود.

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــر نحــوه ســاخت ایــن مجتمــع نظــارت خواهــد کــرد؛ ضمــن ایــن کــه اســتانداردهای الزم هــم رعایــت مــی شــود. مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انـرژی پـارس سـاخت ایـن مجتمـع را اتفــاق مهمــی در حــوزه زیســت محیطــی منطقــه مــی دانــد.

یوســفی بــا اشــاره بــه ایــن کــه چنــد گــروه ســرمایهگذاری بــرای سـاخت مجتمـع بازیافـت بـا آخریـن فناوریهــای روز دنیــا در ایــن منطقــه اعــالم آمادگــی کردهانــد، تصریــح مــی کنــد: ســاالنه بیــش از 0۵ هـزار تـن پسـماند در ایـن مجتمع بازیافــت خواهــد شــد.

ظرفیــت مجتمــع متناســب بــا نیازهــای منطقــه پــس از اجــرای طرحهــای توســعه فازهــای میــدان گازی پــارس جنوبــی و مجتمعهــای پتروش ـیمی افزای ـش خواه ـد یاف ـت.

پس ـماندهای وی ـژه ش ـامل م ـواد اشـتعالپذیر، مـواد بـا درجـه سـمی بــاال و. . . میشــود.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی گفــت: ظرفیــت بازیافــت پســماند در ایــن مجتمـع مـی توانـد بـه 100 هـزار تـن افزایــش یابــد و بــرای تصمیمگیــری دربـاره سـاخت و نحـوه فعالیـت ایـن مجتمــع، کمیتــهای از وزارت نفــت، شــرکت ملــی نفــت ایــران، منطقــه ویــژه پــارس و ســازمان حفاظــت محیـط زیسـت تشـکیل خواهد شـد.

تعــدادی از شــرکتهای خصوص ـی ه ـم اکن ـون ب ـرای س ـاخت ایـن مجتمـع اعـالم آمادگـی کردهاند، یوسـفی بـا این حـال داشـتن فنـاوری بــاال، تجربــه کاری و شــاخصهای ب ـاالی فن ـی و اجرای ـی را از مهمتری ـن معیارهــای انتخــاب شــرکت سـرمایهگذار در ایـن زمینـه مـی داند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.