برجام موفقیتی بزرگ برای رسیدن به صلح جهانی

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

معـاون رییـس جمهـوری و رییـس سـازمان محیـط زیسـت گفـت: برجـام و توافـق هسـته ای، موفقیتـی بـزرگ بـرای رسـیدن بـه صلـح جهانـی و الگویی بـرای دسـتیابی بـه توافـق در عیـن وجـود اختـالف هـای بسـیار اسـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرنــگار ایرنــا؛ «معصومــه ابتــکار» در همایشـی بـا عنـوان صلـح جهانـی در شـیراز اظهـار داشـت: مذاکـرات برجـام در عیـن پیچیدگـی توانسـت منافـع طرفیـن را تأمیـن کنـد و بـا در نظـر گرفتـن اینکـه ایـن توافـق بـا حفـظ منافـع مـردم صـورت گرفـت، یـک اقـدام مهـم و ی ـک الگ ـوی موف ـق در زمین ـه صل ـح جهان ـی قلم ـداد م ـی ش ـود.

وی افــزود: از جملــه ایــده هــای دیگــر در زمینــه دســتیابی بــه صلــح جهانـی، موضـوع گفـت وگـوی تمـدن هـا بـود کـه پیشـتر مطـرح شـد و مـورد اس ـتقبال ج ـدی اندیش ـمندان و دول ـت ه ـای خردگ ـرا و س ـازمان ه ـای بی ـن المللــی قرارگرفــت.

معــاون رییــس جمهــوری بیــان کــرد: چنــد ســال پــس از آن آقــای روحانـی در شـرایطی کـه داعـش بـه عنـوان یـک خطـر بـزرگ امنیـت منطقـه و اروپــا را تهدیــد مــی کــرد، ایــده، جهــان عــاری از خشــونت را مطــرح کــرد کـه ایـن ایـده نیـز بـه عنـوان یـک الگـوی موفـق در زمینـه دسـتیابی بـه صلـح جهانـی مـورد اسـتقبال بسـیاری از اندیشـمندان جهـان و حمایـت سـازمان هـای بیـن المللـی قـرار گرفـت.

ابت ـکار اضاف ـه ک ـرد: همچنی ـن م ـی ت ـوان از ائت ـالف س ـال 92 و برگ ـزاری انتخابـات و حفـظ وحـدت و انسـجامی کـه در اعتـدال گرایـان و اصـالح طلبـان بـه وجـود آمـد بـه عنـوان نقطـه امیـدی بـرای تثبیـت صلـح یـاد کـرد.

وی اف ـزود: بــزرگان زی ـادی در کش ـور ب ـرای دس ـتیابی ب ـه ای ـن اتت ـالف و حفـظ ایـن انسـجام تـالش کردنـد و سـختی هـای زیـادی را متحمـل شـدند تا اهـداف وحـدت در ایـران اسـالمی متجلـی شـود.

معـاون رییـس جمهـوری اظهـار داشـت: اکنون نیـز افـرادی در مقابـل افراط گرایـی ایسـتاده انـد و در عیـن حال کـه تهدیداتـی از جمله داعـش امنیت منطقه را مـی توانـد بـه خطر بینـدازد، بـرای حفـظ وحدت و انسـجام می کوشـند.

ایـن مقـام مسـوول بیـان داشـت: ایـن امنیـت بـا همـت جمعـی و ائتـالف مردمــی بــه وجــود آمــده اســت و بایــد بــا سیاســت ورزی منطقــی و جلــب مش ـارکت جوان ـان حف ـظ ش ـود.

ابتــکار گفــت: مناســبات در دولــت کنونــی بســیار بــا گذشــته متفــاوت اسـت، دعـوت هـای بسـیاری از سـوی کشـورهای خارجـی بـرای حضـور ایران در عرصـه هـای جهانـی انجـام مـی گیـرد در حالـی کـه در دوره هـای گذشـته با چنیـن شـرایطی رو بـه رو نبودیـم.

معـاون رییـس جمهـوری افـزود: از جملـه مـواردی کـه مـردم مـی تواننـد حضـور خـود را در صحنـه به خوبـی نشـان دهنـد، دوازدهمیـن دوره انتخابات ریاسـت جمهـوری و پنجمیـن دوره انتخابـات شـوراهای اسـالمی در سـال 96 اسـت کـه از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت.

وی اظهـار داشـت: کشـور مـا سـرمایه هـای فراوانـی دارد کـه بـا ائتـالف و انسـجام مـی تـوان بـه آن دسـت یافـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.