بازدید محیط زیست از سکوهای نفتی خلیج فارس

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

نخسـتین بـار کارشناسـان محیـط زیسـت از چهـار سـکوی نفتـی فعـال در آب هـای خلیـج فـارس بازدیـد محیـط زیسـتی مـی کنـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صــدا و ســیما، مدیــر کل دفتــر آلودگــی هــای دریایــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اظهــار داشــت: بــه منظـور تدویـن نظـام ممیـزی سـکوهای نفتـی، تـا پایـان سـال جـاری از چهـار سـکوی نفتـی فعـال در آبهـای خلیـج فـارس بازدیـد محیـط زیسـتی می شـود.

ضیــاء الدیــن الماســی گفــت: بازدیــد هــای محیــط زیســتی را بــا ســازمان بنــادر و دریانــوردی هماهنــگ کــرده ایــم تــا بــه صــورت مشــترک انجــام شــود.

وی گفـت :سـازمان بنـادر و دریانـوردی بـر اسـاس قوانیـن بیـن المللـی موظــف بــه بازدیــد زیســت محیطــی از ســکوهای نفتــی اســت بــه همیــن دلیـل محیـط زیسـت در جهـت جلوگیـری از مـوازی کاری، خواسـتار بازدیـد مشـترک کارشناسـان محیـط زیسـت بـا ایـن سـازمان شـده اسـت.

مدیـر کل دفتـر آلودگـی هـای دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت : بـه ایـن ترتیـب تمـام مسـائل و مشـکالت زیسـت محیطـی سـکوهای نفتـی بررسـی و بـه صـورت مشـترک بهبودهـای الزم صـورت خواهـد گرفـت.

وی خاطرنشــان کــرد : بــه منظــور بازدیــد از ســکوهای نفتــی تاکنــون شــش دوره آموزشــی ویــژه کارشناســان محیــط زیســت در اســتان هــای ســاحلی کشــور برگــزار شــده اســت.

ایـن کالس هـا بـا محوریـت آشـنایی بـا فرایند سـکوها، استانداردسـازی ممیـزی و دوره ایمنـی چهارگانـه از سـوی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت برگـزار شـده اسـت.

مدیـر کل دفتـر آلودگـی هـای دریایـی سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت گفـت : بازدیـد از سـکوهای نفتـی قـرار اسـت هـر سـاله بـا صـورت مشـترک توسـط سـازمان بنـادر و دریانـوردی و سـازمان محیـط زیسـت صـورت گیرد.

وی خاطرنشــان کــرد: بــدون شــک بازدیدهــای دوره ای از وضعیــت محیــط زیســتی ســکوهای نفتــی در کاهــش ورود آالینــده هــای نفتــی بــه دریاهــا بســیار تأثیــر گــذار خواهــد بــود.

الماســی بــا بیــان اینکــه منابــع آالینــده دریــا بــه دو دســته منشــا سـرزمینی ماننـد شـهرها و صنایـع و منشـا منبـع دریایـی تقسـیم مـی شـود، تأکیــد کــرد: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت تاکنــون نظامــی مبنــی بــر مقابلـه بـا منابـع آالینـده بـا منبـع آالینـده هـای دریایـی ماننـد شـناورها و ســکوهای نفتــی تدویــن نکــرده بــود.

ایـن مقـام مسـوول در سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت تصریـح کـرد: ق ـرار ب ـود بازدی ـد از س ـکوهای نفت ـی خ ـرداد امس ـال آغ ـاز ش ـود ک ـه بن ـا ب ـه وج ـود مش ـکالتی ای ـن ام ـر میس ـر نش ـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.