پژوهشگاه مواد و انرژی سه طرح مهم برای سفر رییس جمهوری

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

ریی ـس پژوهش ـگاه م ـواد و ان ـرژی ب ـا اش ـاره ب ـه س ـفر قری ـب الوق ـوع ریی ـس جمهـوری بـه اسـتان البـرز گفـت کـه ایـن پژوهشـگاه بـا توجـه بـه سـابقه طوالنی در هـر سـه موضـوع انـرژی هـای تجدیدپذیر، محیـط زیسـت و آب و توسـعه مواد پیشـرفته طـرح هـای مهمـی را پیشـنهاد داده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ذاکرنیـوز، سـید محمـد مهـدی هـادوی افـزود: ایـن امیـد وجـود دارد در جلسـات هیـأت دولـت، ایـن طـرح هـا مصـوب شـده و از ایـن طریـق قابلیـت هـای پژوهشـگاه مـورد اسـتفاده واقع شـود.

وی خاطرنشــان کــرد: پژوهشــگاه مــواد و انــرژی تــالش مــی کنــد در حــل مس ـائل اساس ـی کش ـور نق ـش مه ـم و اساس ـی داش ـته باش ـد.

وی ادامــه داد: حضــور رییــس جمهــوری بــه عنــوان مســوول اجرایــی سیاس ـت ه ـای کش ـور و همچنی ـن وزراء در اس ـتان الب ـرز حتم ـا منش ـأ خی ـر و برکــت خواهــد بــود.

هـادوی افـزود: محیـط زیسـت، آب و انـرژی از جملـه بحـران هـای جهانـی هسـتند کـه اسـتان البـرز نیـز بـه این سـه موضـوع مهم مبتالسـت کـه تصمیمات و مصوبـات ریاسـت جمهـوری در ایـن سـفر مـی تواند بسـیار راه گشـا باشـد.

وی اظهــار داشــت:حل مشــکالت محیــط زیســت، آب و انــرژی عــالوه بـر اینکـه بـه اقتصـاد ملـی کمـک زیـادی مـی کنـد، بـه آرامـش و زندگـی سـالم مـردم مـی انجامـد و بـه نظـر مـی رسـد در این سـفر اسـتانی، بتـوان از تصمیمات اس ـتانی اس ـتفاده ک ـرد ک ـه مناف ـع آن در کل کش ـور ملم ـوس خواه ـد ب ـود.

ه ـادوی ادام ـه داد: از ط ـرح های ـی ک ـه پژوهش ـگاه م ـواد و ان ـرژی پیش ـنهاد کــرده اســت طرحــی اســت بــرای کاهــش تبخیــر آب هــای پشــت ســد کــرج و اسـتفاده توامـان از انـرژی خورشـیدی کـه بـر سـطح آب مـی تابـد در ایـن طـرح، بـا اسـتفاده از پانـل هـای خورشـیدی خـاص، سـطح آب پوشـانده شـده و ضمـن کاه ـش تبخی ـر آب، از ان ـرژی تجدیدپذی ـر اس ـتفاده م ـی ش ـود.

هـادوی گفـت کـه پیشـنهاد دیگـری نیـز وجـود دارد کـه بـه موضـوع محیـط زیسـت و همچنیـن کمـک بـه حـل بحـران آب در اسـتان البـرز مـی پـردازد.

ای ـن پژوهش ـگاه یک ـی از قط ـب ه ـای علم ـی و تحقیقات ـی کش ـور اس ـت ک ـه دســتاوردهای علمــی، اختراعــات و نــوآوری هــای متعــدد آن تاکنــون توجــه پژوهشــگران جهــان را بــه خــود معطــوف کــرده اســت.

پژوهشـگاه مـواد وانـرژی وابسـته بـه وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری در مشـکین دشـت شهرسـتان فردیـس اسـتان البـرز مسـتقر اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.