معرفی 18 واحد صنعتی آالینده شهرضا به مراجع قضایی

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

رییـس اداره محیـط زیسـت شـهرضا گفـت: عدم رعایـت موازین زیسـت محیطــی از طــرف مــردم و عــدم رعایــت فرهنــگ صحیــح شــکار از ســوی شــکارچیان از مهمتریــن عوامــل در تخریــب محیــط زیســت شهرســتان بودهانــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شــهرضانیوز، مهــدی فتحــی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران شهرســتان بــا بیــان اینکــه شــهرضا در مســیر مهمتریـن شـاهراه مواصالتـی کشـور واقـع شـده و بـه همیـن دلیـل موقعیـت ویـژهای از نظـر مسـائل زیسـت محیطـی دارد، اظهارداشـت: در شهرسـتان شـهرضا 2 منطقـه شـکار ممنـوع «شـاه قنـداب» بـا وسـعت 62 هـزار هکتـار و منطقــه «زرچشــمه» بــا وســعت 70 هــزار هکتــار وجــود دارد.

وی بیـان کـرد: ایـن مناطـق شـکار ممنـوع در ۵ سـال گذشـته و بـر اسـاس مجـوز شـورای حفاظـت محیـط زیسـت کشـور و بـا هـدف تـالش بــرای حفــظ گونههــای حیــات وحــش در شهرســتان شــهرضا ایجــاد شـده اسـت.

رییـس اداره محیـط زیسـت شـهرضا بـا بیـان اینکـه یکـی از اقدامـات ضــروری بــرای حفــظ حیــات وحــش شهرســتان ایجــاد آبشــخورهایی در محلهــای مختلــف بــوده، افــزود: بــا توجــه بــه اســتمرار شــرایط خشکســالی و کمبــود منابــع آبــی در منطقــه، از برخــی از منابــع آبــی دامــداران منطقــه نیــز بــا هماهنگــی قبلــی اســتفاده شــده اســت.

وی بیـان کـرد: در منطقـه شـکار ممنـوع شـاه قنـداب 2 منبـع آبشـخور بــا ظرفیــت 10 هــزار مترمربــع ســاخته شــده و در مجمــوع در مناطــق حفاظــت شــده شهرســتان 16 آبشــخور وجــود دارد.

وی گفـت: در سـال 1394 تعـداد 18 واحـد صنعتـی آالینده شهرسـتان بـه مراجـع قضایـی معرفـی شـدند کـه بـرای 9 واحـد از ایـن صنایـع، رأی قضایــی مبنــی بــر جریمــه و بــرای 10 واحــد هــم رأی قضایــی مبنــی بــر پلمـپ واحـد آالینـده صـادر شـد.

رییـس اداره حفاظـت از محیـط زیسـت شـهرضا گفـت: در همـان سـال 704 مــورد پایــش آالیندگــی صنایــع در شهرســتان انجــام و 479 مــورد اســتعالم احــداث و توســعه و بهــره بــرداری صنایــع هــم پاســخ داده شــد، در سـال گذشـته 47 مـورد شـکایت مردمـی رسـیدگی و 198 مـورد اخطـار صـادر شـده اسـت.

وی افـزود: «کارگـروه مدیریـت پسـماند شهرسـتان» بـا ریاسـت فرماندار و دبیـری اداره محفاظـت از محیـط زیسـت نیـز معضـالت آالیندگـی صنایـع و تهدیـدات زیسـت محیطـی را بـا جدیـت دنبـال و پیگیـری میکنـد.

فتحـی گفـت: در سـال گذشـته 3 قبضـه سـالح از شـکارچیان متخلـف در شهرسـتان کشـف و 10 نفـر نیـز دسـتگیری شـدند کـه پـس از تشـکیل پرونـده بـه مرجـع صالـح قضـای تحویـل داده شـدند.

وی ب ـا بی ـان اینک ـه در ش ـش ماه ـه نخس ـت امس ـال 115 م ـورد پای ـش صنایــع و 40 مــورد اخطاریــه صــادر شــده اســت، بیــان کــرد: در همیــن مـدت ۴ دسـتور قضایـی مبنـی بـر پلمـپ واحدهـای آالینـده در شهرسـتان صـادر شـده کـه بـا توجـه بـه وضعیـت اقتصـادی کشـور بـه صاحبـان آنهـا فرص ـت الزم ب ـرای رف ـع نق ـص داده ش ـده اس ـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.