نمایندگان خواستار تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بـه گـزارش عصـر به نقـل از هم اندیشـی، ابوترابی گفـت: در صـورت تصویب ایـن طـرح، سـازمان محیطزیسـت کـه بـه ریاسـت معـاون رییـس جمهـور اداره میشـود، بـه وزارت محیطزیسـت تبدیـل خواهـد شـد.

ابوالفضــل ابوترابــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر محیطزیســت از مشـکالت مهـم کشـور اسـت کـه هیـچ دسـتگاهی نسـبت بـه مشـکالت در ایـن حـوزه پاسـخگو نیسـت. نماینـده مـردم نجفآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی بــا اشــاره بــه مــوازیکاری دســتگاههای مختلــف در محیطزیســت گفــت: 11 دسـتگاه در حـوزه محیطزیسـت در حـال مـوازیکاری هسـتند کـه هیچکـدام از آنه ـا در براب ـر مش ـکالت محیطزیس ـتی پاس ـخگو نیس ـتند.

عضــو کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس شــورای اســالمی، عــدم پاســخگویی دســتگاههای متولــی محیطزیســت را بزرگتریــن مشــکل در ایــن حــوزه خوانــد و گفــت: در حــال تهیــه طرحــی در راســتای حــل ایــن مشــکل هســتیم.

ابوترابـی در تشـریح ایـن طـرح گفـت: در صـورت تصویـب نهایـی ایـن طرح، سـازمان محیطزیسـت، سـازمان منابـع طبیعـی و امـور اراضـی کـه مـوازی کاری زیـادی بـا هـم دارنـد، ادغـام خواهند شـد.

وی ادامــه داد: در صــورت تصویــب ایــن طــرح، ســازمان محیطزیســت ک ـه ب ـه ریاس ـت مع ـاون رییس ـجمهور اداره میش ـود، ب ـه وزارت محیطزیس ـت تبدیـل خواهـد شـد.

نماینـده مـردم نجفآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی تصریـح کـرد: معـاون رییسـجمهور در امـور محیطزیسـت طبـق قانـون بـه هیچکـس پاسـخگو نیسـت ام ـا در ص ـورت تبدی ـل ای ـن س ـازمان ب ـه وزارتخان ـه، بای ـد ب ـه مجل ـس پاس ـخگو باشـد. ابوترابـی همچنیـن اظهـار داشـت: تاکنـون 70 نماینـده این طـرح را امضا کردهانـد کـه هفتـه آینـده بـه صحـن علنـی مجلـس ارائـه خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.