اخطار زیست محیطی به قالیشویی ها

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تـی نیـوز، عبادتـی بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: در ادامـه رونـد گشـت و پایـش از واحدهـای قالیشـویی سـطح شهرسـتان ری و از آنجاییکــه دفــع غیراصولــی فاضــالب بــه محیــط توســط ایــن واحدهــا موجبــات آلودگــی منابــع آب، خــاک و اراضــی کشــاورزی و تهدیــد علیــه بهداشـت عمومـی و محیـط زیسـت را بـه دنبـال دارد ایـن اداره نسـبت بـه شناس ـایی ای ـن واحده ـا اق ـدام و ب ـه اس ـتناد م ـواد 11 و 12 قان ـون حفاظ ـت و بهســازی محیــط زیســت نســبت بــه ابــالغ اخطاریــه مهلــت دار بــه ایــن واحده ـا اق ـدام نم ـوده اس ـت.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در آبـان مـاه سـال جـاری بـه 19 واحد قالیشـویی آالینـده در شهرسـتان اخطاریـه زیسـت محیطـی ابـالغ شـد، افـزود: بدیهـی در صـورت تعلـل و تـداوم رونـد آلودگـی ایـن اداره بـه اسـتناد موازیـن قانونـی از ادامـه فعالیـت ایـن واحدهـا جلوگیـری بعمـل خواهـد آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.