همکاری زیست محیطی شرکت های ایرانی و ایتالیایی

Elm va Sanat Rooz - - محیط زیست -

در راسـتای امضـای تفاهـم نامـه همـکاری میـان سـازمان حفاظـت محیـط زیســت و وزارت محیــط زیســت ایتالیــا، همــکاری محیــط زیســتی دو کشــور توسـعه مـی یابـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، بـر اسـاس ایـن تفاهـم نامـه اولیـن کارگاه مشـترک فنـی بـا حضـور جمعـی از متخصصـان و نمایندگان شـرکت هـای ایرانی و ایتالیایـی در اوایـل آبـان مـاه سـال جـاری در سـازمان محیـط زیسـت برگـزار و طرفیـن قالبـی )Template( را بـرای پـروژه هـای توافـق شـده تهیـه کردنـد.

از ای ـن رو از تم ـام صاحب ـان ش ـرکت ه ـا، مؤسس ـات و صنای ـع پژوهش ـی ی ـا تولیـدی کـه عالقمنـد بـه همـکاری و بهـره منـدی از توانایـی هـا و کمـک هـای مال ـی ک ـه ط ـرف مقاب ـل ای ـران در یادداش ـت تفاه ـم نام ـه است،هس ـتند دع ـوت مـی شـود تـا ضمـن دریافـت چارچـوب مـورد نظـر، پاسـخ پرسـش هـای مطـرح شـده در ایـن طـرح را تـا تاریـخ 30 آبانمـاه سـالجاری به ارسـال ایمیـل Iac.doe. ir مرک ـز ام ـور بینالمل ـل و کنوانس ـیونهای ای ـن س ـازمان ارس ـال کنن ـد.

هــر گونــه فرمــی کــه پــس از ایــن تاریــخ وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.