همکاری ایران و تایلند در زمینه پست و ارتباطات

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

وزی ـر ارتباط ـات و فن ـاوری اطالع ـات در حاش ـیه برگ ـزاری همای ـش جهان ـی تلـکام۶۱۰۲ در تایلنـد، بـرای امضـای تفاهمنامـه همکاریهـای ارتباطـی و پسـت با مس ـووالن ای ـن کش ـور، وارد مذاک ـره ش ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ایــران اکونومیســت؛ محمــود واعظــی در دومیـن روز از برگـزاری همایـش جهانـی تلـکام 2016 در تایلنـد ضمـن دیـدار بـا رییـس صداوسـیما تایلنـد و دبیـرکل اتحادیـه بیـن المللـی ارتباطـات، در جمـع وزرای شـرکت کننـده در ایـن همایـش بـه تشـریح دسـتاوردهای ایـران در حــوزه ICT پرداخــت.

وی در دیــدار بــا تاریــس پــون ســری رییــس ســازمان صداوســیما و رییــس کمیسـیون ملـی ارتباطـات تایلند بـا اشـاره به روابـط دیرینه دو کشـور و سـفر اخیر رییـس جمهـوری کشـورمان بـه تایلند اشـاره و اظهـار امیـدواری کـرد که روابـط دو کشـور در همـه زمینـه هـای تجـاری، بانکـی، صنعتـی، گردشـگری و بـه ویـژه در حـوزه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گسـترش یابـد.

وزیـر ارتباطـات تأکیـد کـرد کـه پیـش نویـس هـای پیشـنهادی تفاهـم نامـه هـا در خصـوص همـکاری هـای پسـتی و ارتباطـات بـزودی نهایـی و به امضـای دو طـرف برسـد.

رییـس سـازمان صداوسـیما و رییـس کمیسـیون ملـی ارتباطات تایلنـد نیز با اشـاره بـه روابـط خـوب و تاریخـی دو کشـور گفـت: آمـاده کار همـه جانبـه بـا ایـران هس ـتیم. ضم ـن اینک ـه تفاه ـم نام ـه ه ـای پیش ـنهادی ای ـران در دس ـت بررس ـی اسـت و بـزودی نهایـی مـی شـود. عـالوه بـر آنهـا یـک پیـش نویـس تفاهـم نامـه پیشـنهادی نیـز از طـرف کمیسـیون ملـی ارتباطـات تایلنـد تهیـه شـده اسـت کـه بـرای بررسـی طـرف ایرانـی ارسـال مـی شـود.

پـون سـری ابـراز امیـدواری کـرد: ایـن اسـناد در سـفر در پیـش روی نخسـت وزیـر تایلنـد بـه تهـران در سـال میـالدی آینـده نهایـی و امضـا شـود.

در همی ـن ح ـال در حاش ـیه همای ـش تل ـکام ،2016 واعظ ـی ب ـا زائ ـو دبی ـرکل اتحادیـه بیـن المللـی ارتباطـات ( ITU ) دیـدار و در خصوص فعالیت هـا و همکاری هـای ITU بـا کشـورمان گفتگـو کـرد. در ایـن دیـدار دبیـرکل اتحادیـه بیـن المللـی ارتباطـات بـا توجـه بـه نقـش فعـال و مؤثــر جمهــوری اســالمی ایــران در حــوزه هــای مختلــف بخصــوص در زمینــه بسـط ارتباطـات و همـکاری هـای مخابراتـی با کشـورهای همسـایه، گفـت: آماده هم ـکاری هرچ ـه بیش ـتر ب ـا ای ـران در هم ـه زمین ـه ه ـا ب ـه وی ـژه هم ـکاری ه ـای دانش ـگاهی و آموزش ـی در ح ـوزه IT ب ـا ای ـران هس ـتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.