افزایش 79 گیگابایتی اینترنت کشور در مدت چهارماه

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

جدیدتریــن گــزارش دفتــر بررســیهای فنــی اقتصــادی معاونــت برنامــه ری ـزی وزارت ارتباط ـات و فن ـاوری اطالع ـات نش ـان میده ـد از خ ـرداد م ـاه ت ـا پایـان فصـل تابسـتان امسـال پهنـای بانـد بینالمللـی ایـران 79 گیگابایـت بـر ثانیـه رشـد داشـته اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از ایرنـا، پهنـای بانـد بیـن المللـی ایـران در سـال 1386 در مجمـوع 6.05 گیگابایـت بـر ثانیـه بـود و در سـال 1391 بـه میـزان 7.4 گیگابای ـت ب ـر ثانی ـه توس ـعه یاف ـت. براس ـاس گ ـزارش ه ـای غی ـر رس ـمی در آن دوران نزدیـک بـه 25 میلیـون کاربـر اینترنـت وجـود داشـته اسـت کـه از وضعیت اینترنـت ناراضـی و از مشـکل هـای آن در رنـج بودنـد.

پهنـای بانـد اینترنـت بیـن الملـل کشـورمان در مـرداد مـاه سـال 1392 بـه 72 گیگابایـت بـر ثانیـه رسـید.

بـا تـالش هـای وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و حمایـت هـای دولت تدبی ـر و امی ـد ای ـن می ـزان ب ـا رش ـدی 659 درص ـدی اکن ـون ب ـه 547 گیگابای ـت برثانیـه رسـیده اسـت.

همزمـان بـا روی کارآمـدن دولـت تدبیـر و امیـد و بـه دسـت گرفتـن سـکان وزارت ارتباط ـات و فن ـاوری اطالعات ـی ک ـه م ـی رف ـت در دول ـت نه ـم بس ـاطش برچیـده شـده و در وزارتخانـه ای دیگـر ادغـام شـود، تحولـی شـگرف در وضعیت ایـن مجموعـه ایجـاد شـد.

در ابتـدای فعالیـت ایـن وزارتخانـه در دولـت یازدهـم 51 گیگابایت برپهنای بان ـد بی ـن المل ـل اضاف ـه ش ـد، اقدام ـی ک ـه ه ـر چن ـد کاف ـی نب ـود ام ـا توانس ـت رضایـت نسـبی در کاربـران ایجـاد کنـد.

محمـود واعظـی در سـفرهای اخیـر اسـتانی خـود خبـر از افزایـش حجـم پهنـای بانـد بـه میـزان 5،5 برابـر و شـبکه انتقـال بـه میـزان 4.8 برابـرداده و ابراز امیـدواری کـرده اسـت ایـن زیرسـاخت هـا در خدمـت کسـب و کار قـرار گیـرد.

وی همچنیـن در سـفری کـه بـه تازگی به کشـور تایلند داشـت، گفته اسـت: افزایـش هفـت برابـری ظرفیـت شـبکه فیبـر نـوری کشـور، زمینـه ای بـرای ارایه سـرویس اینترنـت پرسـرعت بـه08 درصـد خانوارهـا و ارایـه سـرویس هـای پهن بانـد بـه 09درصـد از روسـتاها و مناطق روسـتایی اسـت.

واعظــی ضمــن اشــاره بــه افزایــش هفــت برابــری ظرفیــت پهنــای بانــد شـبکه ملـی اطالعـات، از افزایـش 10 برابـری تعـداد کاربـران پهـن بانـد تلفـن همــراه و ثابــت خبــر داده اســت.

اکنــون کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات طتــالش خــود را بــکار گرفتــه تــا زیرســاخت هــای الزم بــرای توســعه بخــش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات را فراهــم کنــد برهمــه دســتگاه هــای اجرایــی و تقنینــی اســت کــه بــا تدویــن قوانیــن و مقــررات ســهل و ســاده زمینــه حضــور پررنــگ بخــش خصوصــی را فراهــم آورنــد تــا عــالوه بــر افزایــش ســهم بــازار کشــورمان اشــتغال مــورد نیــاز جوانــان از ایــن بخــش بــا آینــده درخشــان تأمیــن شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.