پهنای باند اینترنت 5 برابر میشود

Elm va Sanat Rooz - - آی تی -

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا اشــاره بــه اینکــه پهنــای بانــد اینترنـت تـا پایـان دولـت ۵ برابـر میشـود، گفـت: همـه روسـتاهای بـاالی 15 خانــوار تحــت پوشــش اینترنــت قــرار میگیرنــد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از مهـر، محمـود واعظـی در جلسـه توسـعه ای اســتان البــرز کــه در ســالن مؤسســه تحقیقــات نهــال و بــذر برگــزار شــد، بــه صـورت ویدیـو کنفرانسـی شـرکت کـرد و بـا بیـان اینکـه اسـتان البـرز از اهمیـت باالیــی در بعــد مخابراتــی برخــوردار اســت، اظهــار کــرد: زیرســاختهای مخابرات ـی و اینترنت ـی اس ـتان الب ـرز بای ـد بی ـش از ای ـن آم ـاده باش ـد.

وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا اشـاره به اینکـه از نظـر مخابراتی اسـتان البـرز معیـن اسـتان تهـران نیـز محسـوب میشـود، گفـت: طـی سـه سـال گذشـته پهنـای بانـد اسـتان 8.8 برابر شـده اسـت.

واعظـی بـا اعـالم اینکـه شـبکه انتقـال اسـتان 2 و نیـم برابـر و مشـترکان اینترنــت ۴ و نیــم برابــر افزایشیافتــه اســت، افــزود: 144 روســتا اینترنــت دار و تم ـام روس ـتا دارای ارتب ـاط تلفن ـی ش ـدهاند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه رتبــه اســتان در ارائــه خدمــات مخابراتــی و اینترنتـی از 14 بـه 7 رسـیده اسـت، تصریـح کـرد: همـه روسـتای بـاالی 15 خانـوار تحـت پوشـش اینترنـت قـرار خواهنـد گرفـت و پهنـای بانـد اینترنـت تــا پایــان دولــت یازدهــم ۵ برابــر میشــود.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات بــا تأکیــد بــر اینکــه بــه 13 شــهر اسـتان نسـل سـوم تلفـن همـراه و بـه 12 شـهر نسـل چهـارم تلفـن همـراه ارائــه میشــود، گفــت: الکترونیکــی کــردن 250 دهیــاری توســط شــرکت پســت جمهــوری اســالمی ایــران انجــام پذیرفتــه اســت.

واعظــی خاطرنشــان کــرد: در مجمــوع 340 میلیــارد تومــان توســط بخــش دولتــی در حــوزه مخابــرات ســرمایهگذاری میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.