تقویت صنعت خودرو چین یا تولید ملی

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

بیــژن پناهــی زاده: متأســفانه برخــی از شــرکت هــای خودروســازی حتــی در مونتـ اژ خ ـودرو هـ م بس ـیار ضعیـ ف هســتند و منافــع خــود را بــر منافــع مــردم ترجیــح مــی دهنــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.