محیط زیست موضوع دست دوم نیست

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

ابت ـکار: بـ ا توجـ ه ب ـه بح ـران هـ ای امــروز کشــور، نبایــد بــه محیــط زیس ـت ب ـه عن ـوان موضـ وع دسـ ت دوم بپردازیــم، چــرا کــه حتــی اگــر امـروز هـم بـه ایـن مقولـه بپردازیـم ب ـاز خیلـ ی دی ـر اسـ ت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.