افزایش قیمت لوازم خانگی توجیه اقتصادی ندارد.

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

طحــان پــور: در پــی افزایــش 6 درصـدی قیمـت انـواع کاالهـا برخـی منابــع دولتــی گفتــه انــد کــه بــا بازرسـی هـای انجـام شـده در سـطح بـازار، بـا گـران فروشـان ایـن صنـف برخــورد خواهیــم کــرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.