نگرانی ها و گرانی های بازار سیمان

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

افزایـش بـی رویه بهـای سـیمان، در فاصل ـه ه ـای زمانـ ی ان ـدک، عـ اوه ب ـر س ـیرصعودی قیمـ ت محصـ والت ســیمانی، تــورم را افزایــش داده و بــار ایــن پدیــده نامیمــون هــرروز اف ـزون تـ ر م ـی ش ـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.