کارت اعتباری کاال همچنان در دست اقدام

Elm va Sanat Rooz - - صفحه اول -

طحـان پـور: تـاش بـرای تمدیـد زمان صــدور کارت اعتبــاری کاال در حالــی اسـت کـه بـه گفتـه بسـیاری از فعـاالن ب ـازار، ایـ ن ط ـرح تأثی ـر چندانـ ی بـ ر افزای ـش تقاض ـا نداشـ ته.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.