کارت اعتباری کاال همچنان در دست اقدام

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـا اینکـه بـه گفتـه بسـیاری از کارشناسـان، طـرح کارت اعتبـاری کاال بـا نواقـص زیـادی روبـهرو اسـت و بـه همیـن خاطـر نتوانسـته تأثیـری بـر رکـود موجـود در بـازار لـوازم خانگـی داشـته باشـد امـا بـرای حـل نواقـص ایـن طرح اقدام ـی نمیش ـود.این در حال ـی اس ـت ک ـه ب ـا وج ـود اعتب ـار زم ـان اس ـتفاده از ایــن طــرح تــا پایــان ســالجاری امــا زمــان صــدور کارت اعتبــاری خریــد کاالی ایران ـی ت ـا پای ـان آذرم ـاه س ـالجاری ب ـه اتم ـام میرس ـد. از همی ـن رو رایزنـی بیـن دسـتگاه هـای ذیربـط و بانـک مرکـزی بـه منظـور تمدیـد زمـان صـدور کارت اعتبـاری خریـد کاالی ایرانـی بـا توجـه بـه فرصـت هشـت روزه تا پایـان زمـان در نظـر گرفتـه شـده (پایـان آذرمـاه) بـرای صـدور ایـن کارت آغاز شـده و بـه نظـر میرسـد زمـان صـدور ایـن کارتهـا تمدیـد شـود.

تــاش بــرای تمدیــد زمــان صــدور کارت اعتبــاری کاال در حالــی اســت کـه بـه گفتـه بسـیاری از فعـاالن بـازار، ایـن طـرح تأثیـر چندانـی بـر افزایـش تقاضــا نداشــته و از ایــن پــس نیــز اگــر بــاز هــم قــرار باشــد تمدیــد صــدور کارتهـای اعتبـاری خریـد کاالی ایرانـی هماننـد طـرح و گسـتره توزیـع فعلی ادامـه یابـد بـاز هـم بـا شکسـت مواجـه خواهـد شـد.

اخیـرا طبـق توافقاتـی کـه بیـن بانـک مرکـزی و دسـتگاه هـای ذیربـط انجـام شـد، قـرار بـر ایـن شـد کـه بانکهـا تـا پایـان آذرمـاه امسـال نسـبت بـه صـدور کارت اعتبـاری خریـد کاالی ایرانـی براسـاس درخواسـتهایی کـه از ســوی ســازمانها اعــام میشــود، اقــدام کننــد.

تمـام کارتهـای صادرشـده تنهـا تـا پایـان سـالجاری اعتبـار الزم بـرای اسـتفاده را دارنـد و از ایـن رو تنهـا فرصـت بـرای اسـتفاده از کارتهایـی کـه تـا پایـان آذرمـاه صـادر میشـوند، پایـان سـال 95 اسـت.

طبــق گفتــه مدیــرکل اعتبــارات بانــک مرکــزی، تمدیــد کارتهــای اعتبـاری خریـد کاالی ایرانـی براسـاس بخشـنامه بانـک مرکـزی در تاریـخ 31 شـهریورماه سـالجاری بـه شـبکه بانکـی ابـاغ شـد و تـا پایـان سـال، پرونـده ایــن طــرح کامــا مختومــه میشــود. ایــن طــرح بــا اعتبــار بانــک مرکــزی و ســود بازپرداخــت 12 درصــد در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت.

در همیــن راســتا ســخنگوی کانــون تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی از رایزنـی بـا مسـووالن بانـک مرکـزی بـه منظـور تمدیـد صـدور کارت اعتبـاری خری ـد کاالی ایران ـی خب ـر داد و اظه ـار ک ـرد ک ـه رایزنیهای ـی را ب ـا مس ـووالن بانــک مرکــزی انجــام دادهایــم.

حمیدرضـا غزنـوی اظهـار کـرد: همچنیـن پیشـنهادات جدیـدی را نیز در ایـن راسـتا بـرای تمدیـد طـرح ارائـه دادهایـم امـا هنـوز تصمیـم نهایـی در این خصـوص اتخاذ نشـده اسـت.

وی بی ـان ک ـرد: س ـیام آذرم ـاه س ـالجاری زم ـان ص ـدور کارت اعتب ـاری خری ـد کاالی ایران ـی خاتم ـه مییاب ـد بنابرای ـن جلس ـهای در راس ـتای تمدی ـد زمــان صــدور ایــن کارت بــا مســووالن بانــک مرکــزی انجــام شــد و منتظــر جلســات بعــدی بــه منظــور تصمیمگیــری در ایــن راســتا هســتیم.

غزنــوی بــا ابــراز تأســف نســبت بــه دور از انتظــار بــودن نتایــج طــرح کارت اعتبـاری خریـد کاالی ایرانـی اعـام کـرد: از 4200 میلیـارد تومـان در نظـر گرفته شــده از منابــع بانــک مرکــزی بــرای خریــد کاالی ایرانــی کمتــر از 50 میلیــارد تومـان از اعتبـار کارتهـای یادشـده اسـتفاده شـده کـه حـدود یـک درصـد از کل اعتب ـارات بودج ـه در نظ ـر گرفت ـه ش ـده ب ـرای خری ـد کاالی ایران ـی اس ـت.

وی خاطرنشــان کــرد: بــه ترتیــب لــوازم خانگــی، پوشــاک و نســاجی، باتــری ماشــین، چینــی و بلــور بیشــترین کاالهــای خریــداری شــده در بخشهــای مختلــف توســط دارنــدگان کارتهــای اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی بودهانــد.

ســخنگوی کانــون تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح یادشــده بــا اســتقبال روبــهرو نشــده و موفــق نبــوده اســت، عنــوان کــرد: اگــر قــرار باشــد تمدیــد صــدور کارتهــای اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی هماننــد طــرح و گســتره توزیــع فعلــی ادامــه یابــد بــاز هــم بــا شکسـت مواجـه خواهـد شـد بنابرایـن انتظـار داریـم کـه در طـرح مربوطـه تغییراتـی ایجـاد شـود تـا بتوانیـم بـا اسـتقبال متقاضیـان همـراه باشـیم.

وی بــا بیــان اینکــه چنــد روز تــا پایــان زمــان صــدور کارت اعتبــاری خری ـد کاالی ایران ـی باق ـی مان ـده اس ـت، خاطرنش ـان ک ـرد: اخی ـرا مذاکرات ـی بـا بانـک مرکـزی انجـام شـده تـا بتوانیـم زمـان صـدور کارت اعتبـاری خریـد کاالی ایرانـی را تمدیـد کنیـم. اگـر قصـد داریـم در راسـتای اقتصـاد مقاومتی و کمـک بـه تولیـد ملـی حرکـت کنیـم، طـرح کارت اعتبـاری خریـد کاالی ایرانی بـه دلیـل تزریـق مسـتقیم پـول از خریـدار بـه تولیدکننـده میتوانـد یکـی از راهکارهـای بسـیار مثبـت مدنظـر قـرار گیـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.