افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

قیمــت لــوازم خانگــی از ابتــدای ســال جــاری در حـدود 11 درصـد افزایـش داشـته و ایـن روزهـا بـا افزایـش حضـور مأمـوران مبـارزه بـا قاچـاق در بـازار باعــث شــده کارخانههــا بــه فکــر افزایــش مجــدد قیمتهــا باشــند.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری تحلیلــی میهــن صنعــت، کوچــه یخچــال مشــیر ســالها اســت کــه بــه عنــوان بــورس لوازمخانگــی اصفهــان شــناخته میشــود. مکانــی کــه انــواع برنده ـای ل ـوازم خانگ ـی در آن نمایندگ ـی دارن ـد و ای ـن روزه ـا حض ـور فع ـاالن بـازار لـوازم خانگـی و صوتـی و تصویـری در ایـن بـازار، ایـن مـکان را بـه عنـوان یکــی از بزرگتریــن بازارهــای ایــن کاال در کشــور تبدیــل کــرده اســت.

از ایـن رو تحـرکات قیمتـی و موجـودی انبـار بنگاههـای حاضـر در ایـن بـازار بـه دقـت از سـوی فعـاالن بـازار لـوازم خانگـی کشـور رصـد میشـود و بـا توجـه به اتفاقاتـی کـه طـی دو هفتـه اخیـر در معامـات ایـن بـازار روی داده، گـپ و گفتـی بـا فروشـندگان حاضـر در کوچـه یخچـال صـورت داده شـد.

در طــی ســالهای اخیــر نبــض ایــن بــازار بــه دلیــل وفــور قاچــاق و البتــه رکـود سـنگین تقاضـا، کنـد مـیزد و برخـی مغازههـای بـزرگ کوچـه یخچـال بـه دلیـل تنگنـای نقدینگـی مجبـور بـه تعطیلـی موقـت کسـب و کار خـود شـدند. فروشـندگان 2 سـال اخیـر را سـالهایی سـخت ارزیابـی کـرده و از مشـکات خود بـا شـهرداری، اداره مالیـات و برخـی خریـداران گلـه میکننـد.

بـه گفتـه آنهـا مشـکات رکـود در سـال گذشـته تا حـدی زیاد شـد کـه بعضا در طــول روز یــک قلــم کاال هــم فــروش نمیرفــت و برخــی مغازههــای بــزرگ عمـده فـروش بـه دلیـل عـدم تـوان در وصـول مطالبـات خـود مجبـور بـه کاهـش فعالیـت تجـاری خـود و دریافـت وام بـا بهرههـای بـاال شـدند.

بـا ایـن حـال بـه گفتـه فعـاالن بـازار لـوازم خانگـی اصفهـان، در سـال جـاری اندکــی اوضــاع بهتــر شــده و اجــرا شــدن طرحهایــی نظیــر کارت اعتبــاری یــا اعطـای وام خریـد لـوازم خانگـی توسـط برخـی بانکهـا موجـب شـده تـا اقبـال بیشـتری از سـوی مـردم شـاهد باشـیم و قیمتهـا نیـز بـا شـیب کمـی در شـش م ـاه اول س ـال رش ـد پی ـدا کردهان ـد.

یکــی از فروشــندگان لــوازم خانگــی ایرانــی اقب ـال ب ـه کااله ـای ایران ـی را بی ـش از س ـایر کااله ـا دانسـت و گفـت: کاالهـای ایرانـی بـه دلیـل قیمـت مناســبتر، خدمــات پــس از فــروش در دســترس، تس ـهیات اعطای ـی و ف ـروش اقس ـاطی و همچنی ـن بــه دلیــل تبلیغــات مناســبی کــه طــی ســالهای اخیــر در رابطــه بــا مصــرف کاالی ایرانــی، تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و فرمایشــات مقــام معظــم رهبـری صـورت گرفتـه در طـی چنـد سـال اخیـر تقاضـای بهتـری نسـبت بـه محصــوالت خارجــی داشــتهاند.

وی در ادامـه اظهـار داشـت: بـا ایـن وجـود، معضـل مهمـی کـه پیـش روی فـروش محصـوالت ایرانـی وجـود دارد وفـور محصـوالت قاچاق در کشـور و قیمت تمامشــده پاییــن آنهــا اســت؛ اتفاقــی کــه در صــورت تــداوم، همیــن چنــد کارخان ـه موج ـود ایران ـی را نی ـز ب ـه ورط ـه ناب ـودی میکش ـد.

بـا ایـن حـال در چنـد هفتـه اخیـر تحـرکات در بـازار افزایـش یافتـه و به گفته فروش ـندگان، تش ـدید مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال و جم ـعآوری گس ـترده محص ـوالت قاچ ـاق از مغازهه ـا و انباره ـا باع ـث ش ـده م ـوج جدی ـدی از افزای ـش قیم ـت ب ـه بـازار تزریـق شـده و بعضـا خانوادههـا از تـرس جهـش قیمتـی بـه بـازار بازگردنـد.

مشـتریان، نگـران بـه قیمـت کاالهـا نـگاه میکننـد؛ لـوازم برقـی کـه هفتـه قبـل میشـد بهراحتـی در بـازار تهیـه کـرد ایـن روزهـا بهسـختی پیـدا میشـوند و بــا تمــام شــدن جشــنواره فــروش تابســتانی برخــی برندهــا، زمزمــه افزایــش قیم ـت در پایی ـز ب ـه گ ـوش میرس ـد.

یکـی از فروشـندگان در ایـن رابطـه گفـت: قیمـت لـوازم خانگـی از ابتدای س ـال ج ـاری در ح ـدود 11 درص ـد افزای ـش داش ـته و ای ـن روزه ـا ب ـا افزای ـش حضــور مأمــوران مبــارزه بــا قاچــاق در بــازار، اکثــر کاالهــای قاچــاق از بــازار جمــع شــده و تقاضــا بــرای کاالهــای ایرانــی کــه قیمــت مناســبتری دارنــد افزایــش یافتــه و همیــن باعــث شــده کارخانههــا بــه فکــر افزایــش مجــدد قیمتهــا باشــند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.