محصوالت جدید برند های داخلی در نمایشگاه لوازمخانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

شـرکت الکترواسـتیل در نمایشـگاه بینالمللـی لـوازم خانگـی بـه عرضـه شـش محصـول جدیـد خـود پرداخت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از سـرویس بـازار ایسـنا، محصـوالت جدیـد شــرکت الکترواســتیل شــامل دو مــدل یخچــال فریــزر، یخچــال فریــزر دوقلــو، یخچــال سایدبایســاید، دو مــدل یخچــال هتلــی اســت.

ایــن شــرکت یخچــال فریــزر دوقلــو ۳۲SE را بــا قابلیتهایــی همچــون سیسـتم بـدون برفـک، صفحـه نمایـش هوشـمند لمسـی، سیسـتم کنتـرل الکترونیکــی و ســرمایش ســریع عرضــه کــرد. فضــای مفیــد و گنجایــش بیشـتر، صـدای بسـیار کـم، دسـتگیره اهرمـی، سیسـتم مصـرف اقتصـادی، فیلتــر بوگیــر و ضــد باکتــری، آبســردکن اتوماتیــک، یخســاز اتوماتیــک از دیگــر امکانــات ایــن محصــول اســت.

در ســاید بــای ســاید ۱۵SE نیــز قابلیتهایــی همچــون سیســتم بــدون برفــک، صفحــه نمایــش هوشــمند لمســی، سیســتم کنتــرل الکترونیکــی و ســرمایش ســریع دیــده میشــود.

یخچـال فریزرهـای ۴۱SE و ۱۱SE کـه از دیگـر محصـوالت جدیـد شـرکت الکترواس ـتیل هس ـتند، امکانات ـی همچ ـون سیس ـتم سرمایش ـی تراکم ـی ب ـا رتبــه مصــرف انــرژی A، الســتیک در ضــد باکتــری، صــدای بســیار کــم و جری ـان ه ـوای خن ـک چندگان ـه دارن ـد.

یخچالهــای هتلــی ۷SE و ESF۷ نیــز دارای سیســتم ســرمایش تراکمــی، رتبـه مصـرف انـرژی ++A و جریـان هـوای خنـک چندگانـه بـا صـدای بسـیار کـم هسـتند و توسـط ایـن شـرکت در نمایشـگاه لـوازم خانگـی عرضـه شـدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.