گله مندی از روند اجرای طرح مبارزه با لوازم خانگی قاچاق

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مدیـرکل مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز سـازمان تعزیرات حکومتی با بیـان اینکه از رونـدمبـارزهبـاقاچـاقلـوازمخانگـیگلهمندهسـتیم،گفـت:هماهنگیهـایالزم بایـدانجـاممیشـد؛چـراکـهقانـونابـزارالزمرادرایـنبـارهبـهاصنـافندادهاسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صبحانـه، سـیدعبدالحمید اجتهـادی در رابطـه با آخریـن وضعیـت طـرح مبـارزه با لـوازم خانگـی قاچاق گفـت: اگـر پرونـدهای در این رابطـه بـه دسـت مـا برسـد، رسـیدگی میکنیـم. قـرار شـده اصنـاف در ایـن مرحلـه اقـدام کننـد و هنـوز به آن جا نرسـیده که گشـت سـیار داشـته باشـیم. خـود اصناف در حـال کار بـر روی ایـن موضـوع اسـت.

مدیـر کل مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز سـازمان تعزیـرات حکومتی تصریـح کرد: م ـا از رون ـد انج ـام ای ـن ط ـرح گل ـه من ـد هس ـتیم؛ چ ـرا ک ـه ب ـه ه ـر ح ـال احس ـاس میکنـم بایـد هماهنگـی الزم انجـام میشـد و برخـورد درسـت صـورت مـی گرفت. اعتقـاد داریـم اصنـاف آن ابـزار الزم را بـرای ایـن امـر بـه موجـب قانـون نـدارد کـه دوس ـتان میگوین ـد م ـا اقدام ـات الزم را انج ـام میدهی ـم.

اجتهـادی در ایـن بـاره افـزود: طبـق قانـون دسـتگاه هـای کاشـف و دسـتگاه رســیدگیکننده بــه ایــن موضــوع مشــخص اســت. آن طرحــی کــه قــرار بــود بــا هماهنگـی انجـام شـود بایـد دنبـال میشـد کـه بـه دالیلـی آن طـرح فعـا ناتمـام مانــده اســت؛ در واقــع ســازمان تعزیــرات همــراه دســتگاه هــای کاشــف بــوده و رســیدگی میکردنــد. اصنــاف گفــت مــا خــود ایــن امــر را پیگیــری میکنیــم، در حالـی کـه مـا نتیجـهای تاکنـون ندیدهایـم یـا حداقل گزارشـی به ما نرسـیده اسـت.

وی از رویکـرد اصنـاف نسـبت به ایـن موضوع انتقاد کـرد و گفـت: کاالی قاچاق بایـد توقیـف شـود. اصنـاف میگویـد مـا ایـن کاال را بـه امانـت میگذاریـم در حالـی کـه طبق قانون دسـتگاه کاشـف بایـد کاالی قاچـاق را توقیـف و محـل را پلمب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.