بازارلوازمخانگیدراختیارتولیدکنندگانداخلی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت همـگام کـردن صنایـع کشـور بـا صنایـع روز دنیا را از سیاسـت های دو سـال اخیـر وزارت صنعت در بخش هـای مختلـف تولیـدی عنـوان کرد.

ب ـه گ ـزارش عص ـر ب ـه نق ـل از ایس ـنا، منطق ـه مرک ـزی، محس ـن صال ـح نی ـا در نشس ـت ب ـا فع ـاالن اقتص ـادی اس ـتان مرک ـزی گف ـت: ام ـروز بی ـش از 80 درص ـد از بـازار لـوازم خانگـی کشـور در دسـت تولیدکننـدگان داخلی اسـت و این مهـم اثبات شـده اسـت.

وی افـزود: زنجیـره تأمیـن شـامل قطعـات، خدمـات فنـی مهندسـی، اقـام الکترونیـک و ... را بایـد بـه مـرور تکمیـل تـر کنیـم.

صالحنیـا همـگام کـردن صنایـع کشـور بـا صنایـع روز دنیـا را از سیاسـتهای دو سـال اخیـر وزارت صنعـت در بخشهـای مختلـف تولیـدی عنـوان کـرد و گفت: بیـش از08 درصـد ظرفیـت تولیـد محصـوالت لـوازم خانگـی داخلـی اسـت و بایـد ایـن میـزان را بـا افزایـش کیفیـت و تنـوع محصـول بـه 90 درصد برسـانیم.

معـاون امـور صنایـع وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بیـان کـرد: در تولیدات داخلـی نـه تنهـا مشـکلی وجـود نداشـته اسـت بلکـه حمایتهایـی در ایـن راسـتا انجــام شــده اســت. همچنیــن تعــداد 6 هــزار واگــن قــرار اســت بــه کشــور وارد شـود بـا تأمیـن منابـع و حمایـت از شـرکتهای داخلـی بـه صـورت مشـارکتی بـا شــرکتهای داخلــی و خارجــی ایــن تعــداد واگــن وارد میشــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.