بخاری و کولر ایرانی با واردات صفر

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

از سـال 89 تـا سـال 91 سـهم صنایـع لـوازم خانگـی در ارزش افـزوده کل صنعــت ایــران رو بــه نــزول بــود امــا ایــن رونــد دوبــاره از ســال 92 بهبــود یافــت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه خبـری تحلیلـی «میهـن صنعـت»، سـهراه امیـن حضـور یکـی از نقـاط تمرکـز فـروش لـوازم خانگـی در تهـران اســت. وضعیــت صنعــت لــوازم خانگــی در ایــران را بهتــر از هــر جــای دیگــر، میتــوان در فروشــگاههای ایــن نقطــه از پایتخــت دیــد؛ گشــتی در محصــوالت داخــل ویترینهــا نشــان میدهــد رغبــت بــه لــوازم خانگــی ایران ـی آن ط ـور ک ـه صداوس ـیما تبلی ـغ میکن ـد ی ـا وزرا در س ـخنرانیهایش میگوینـد نیسـت و همچنـان صنایـع لـوازم خانگـی گرفتـار رقبای سرسـخت خارجـی خـود اسـت کـه محصـوالت نقـاط مختلـف جهـان، از فرانسـه تـا کـره جنوبـی را بـه آن جـا آوردهانـد. بـا ایـن حـال، بـاز هـم صنـف تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی از ایـن خوشـحال اسـت کـه دوران پرتاطـم و بیثبـات اواخـر دهـه 1380 و اوایـل 1390 سـپری شـده و دسـتکم، میتوانـد بـرای آینـده تولیـد خـود کجـدار و مریـز برنامهریـزی کنـد. از سـال 89 تـا سـال 91 سـهم صنایـع لـوازم خانگـی در ارزش افـزوده کل صنعـت ایـران رو بـه نـزول بـود امـا ایـن رونـد دوبـاره از سـال 92 بهبـود یافـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.