جمع آوری 40 میلیارد کاالی قاچاق در اصفهان

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از گــروه جامعــه خبرگــزاری میــزان، ســرهنگ حس ـین حس ـین زاده، جاش ـین فرمان ـده انتظام ـی اس ـتان اصفه ـان گف ـت: 40 تیـم پلیـس آگاهـی، صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان در بازرسـی از 50 انبـار شهرسـتان هـای اصفهـان، برخـوار، خمینـی شـهر و فاورجـان کاالهایـی بـه ارزش 40 میلیــارد ریــال را شناســایی کردنــد.

وی افــزود: کاالهــا شــامل 5 هــزار و 100 حلقــه الســتیک و رینــگ، هــزار و 90 دس ـتگاه ل ـوازم خانگ ـی، ه ـزار دس ـتگاه گوش ـی تلف ـن هم ـراه، س ـه ه ـزار قطع ـه وس ـایل مخابرات ـی، ه ـزار و 100 قطع ـه تجهی ـزات گیرن ـده از ماه ـواره و ه ـزار و 900 قطع ـه تجهی ـزات رایان ـه اس ـت.

جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در ایــن رابطــه 10 متهــم دســتگیر شــدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.