افزایش قیمت لوازم خانگی توجیه اقتصادی ندارد

Elm va Sanat Rooz - - مقاله -

بـاز هـم ثابـت نبـودن و افزایـش یـک بـاره نـرخ ارزمنجربـه زمزمههایـی در افزایـش قیمـت کاالهـای تمـام شـده ای همچـون لـوازم خانگی شـد.

رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی دربــاره افزایــش 6درصــدی قیمــت انــواع کاالهــای ایــن صنعــت خبــر داد، ایــن موضــوع درحالــی اســت کــه برخــی منابــع دولتــی گفتهانــد کــه بــا بازرســیهای انجـام شـده در سـطح بـازار بـا گـران فروشـان ایـن صنـف برخـورد خواهیـم کــرد؛ چراکــه ایــن افزایــش قیمــت 6 درصــدی در صنایــع لــوازم خانگــی معقـول نیسـت و بـه واقـع یـک کاال از زمـان ثبـت سـفارش تـا زمانـی کـه بــه دســت تولیدکننــدگان و توزیعکننــدگان برســد زمانــی بیــش از زمانــی کـه دالر افزایـش یافتـه بـه طـول میانجامـد کـه البتـه آن زمـان هـم بایـد افزایــش قیمــت بــا نظــر ســازمان حمایــت انجــام گیــرد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تعــادل ، در همیــن حــال ســخنگوی کانــون صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی دربــاره چرایــی افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی گفــت: بــه دلیــل نوســانات قیمــت ارز و همچنیــن افزایــش هزینههــای ســربار هیچــگاه تولیدکننــدگان بــه افزایــش قیمــت کاالهایشـان اقـدام نکردهانـد و اگـر قـرار باشـد افزایـش قیمـت 6 درصـدی نیــز در ایــن بــازار اعمــال شــود روشــی معقــول اســت؛ چراکــه درحــال حاضــر امســال نــرخ دســتمزد کارگــران افزایــش یافــت و از ســوی دیگــر تاکنـون قیمـت مـواد اولیـه صنعـت لـوازم خانگـی همچـون فـوالد افزایـش یافتــه و متأســفانه برخــی مســووالن ایــن نــوع افزایــش هزینههــا را بــرای تولیدکننــدگان در نظــر ندارنــد.

حمیدرضـا غزنـوی دربـاره افزایـش رکـود اظهـار کـرد: بعـد از افزایـش نـرخ مـواد اولیـه مـا همچنـان شـاهد عمـق رکـود در بـازار هسـتیم و همیـن موضـوع نیـز باعـث شـده تـا هزینههـای سـربار تولیـد نیـز رونـد افزایشـی بــه خــود بگیــرد. وی بــا انتقــاد از رفتــار دولتمــردان در حــوزه اقتصــادی تصریــح کــرد: فــوالد جــز صنایعــی اســت کــه مدیــران دولتــی بــر نحــوه عملکــرد آن نظــارت دارنــد امــا طــی هفتههــای اخیــر ایــن صنعــت بــا افزایــش قیمــت 02درصــدی مواجــه شــد کــه بخشــی از تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی نیــز بــرای ادامــه رونــد فعالیــت هــای خــود از ایــن مــواد اولیـه اسـتفاده میکننـد، بنابرایـن بـا افزایـش قیمـت ورقههـای فـوالدی و گــران شــدن ارز صنعتگــران ایــن حــوزه نبایــد افزایــش قیمتــی را در کاالهــای تمــام شــده خــود اعمــال کننــد؟

غزنــوی بــا اشــاره بــه اینکــه نظارتــی در افزایــش قیمتهــا وجــود نـدارد، عنـوان کـرد: در ایـن بـازه زمانـی مـا شـاهد گـران شـدن مـواد اولیـه صنعتگـران هسـتیم و کسـی نیـز تـا بـه امـروز در رابطـه بـا ایـن نـوع عملکـرد و رفتارهــا انتقــادی نداشــته امــا بــه محــض اینکــه تولیدکننــدگان بــه دلیــل افزایـش قیمـت کاالهـای خـود را گـران میکننـد عـده ای از افـراد نسـبت بـه ایـن اقـدام شـورش و افـراد را دربـاره ایـن نـوع رفتارهـا بازخواسـت میکننـد.

غزنـوی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا برندهـای دولتـی هـم افزایش قیمــت را اعمــال کردهانــد یــا خیــر، گفــت: باوجــود تمــام معضاتــی کــه بـرای تولیدکننـدگان بـه وجـود آمـده اسـت بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد کـه صنعتگـران بایـد بـه افزایـش 02درصـدی صنعـت لـوازم خانگـی اقــدام کننــد. بــه واقــع، ایــن افزایــش 6 درصــدی قیمــت صنایــع لــوازم خانگــی نیــز بیشــتر در برندهــای خارجــی اتفــاق افتــاده و صنعتگــران داخلــی نیــز ایــن میــزان افزایــش را (6درصــدی) هنــوز در کاالهایشــان اعمــال نکردهانــد.

وی دربـاره دلیـل دولتمـردان بـرای افزایـش قیمـت مـواد اولیـه گفـت: افزایــش مــواد اولیــه تولیدکننــدگان صنعــت لــوازم خانگــی بــا رضایــت دولــت انجــام شــد و بــا آنکــه امــروز ســخن از افزایــش 6درصــدی نــرخ کاالهـای لـوازم خانگـی اسـت امـا ایـن افزایـش قیمتهـا نیـز شـرایط کار را بـرای حضـور صنعتگـران و فعالیـت آنهـا سـختتر خواهـد کـرد. هـدف از عــدم اعطــای نــرخ دولتــی بــه صنعتگــران لــوازم خانگــی یکسانســازی نـرخ ارز اسـت. دولـت در ایـن شـرایط زمانـی قـول یکسانسـازی نـرخ ارز را داده اســت.

وی دربــاره تبعــات یکسانســازی نــرخ ارز در شــرایط کنونــی عنــوان کــرد: بــا عملیاتیســازی ایــن اقــدام بیشــک بخشــی از صنعتگــران کــه فعالیــت خوبــی را تــا بــه امــروز کلیــد زدهانــد، حــذف خواهنــد شــد و بــه جـای آن نیـز یـک سـری افـراد کـه کارهـای غیرتخصصـی و وارداتـی انجـام میدهنــد، روی کار باقــی خواهنــد مانــد.

غزنـوی بـا اشـاره بـه اینکـه طـی سـه سـال اخیـر هیـچ افزایـش قیمتـی در ایـن صنعـت وجـود نداشـته گفـت: طـی سـه سـال اخیـر هیـچ افزایـش قیمتــی در صنعــت لــوازم خانگــی اتفــاق نیافتــاده و بــه نظــر میرســد کــه چنیــن افزایــش قیمــت آن هــم بــه میــزان انــدک 6 درصــد کمــی بــرای صنعتگــران ایــن حــوزه الزم و ضــروری باشــد؛ چراکــه در شــرایط کنونــی صنعتگـران بـا افزایـش قیمـت بـرق، آب و حمـل و نقـل مواجـه هسـتند و بنابرایـن باتوجـه بـه افزایـش چنیـن مولفههایـی در بخـش تولیـد، گرانـی نیـز دور از انتظـار نیسـت.

از سـوی دیگـر عضـو انجمـن تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی دربـاره امـا و اگرهـای گرانـی صنایـع لـوازم خانگـی طـی سـال جـاری گفـت: باتوجـه بـه تحقیقهـای بـه عمـل آمـده درحـال حاضـر افزایـش قیمتـی در صنایـع لــوازم خانگــی مشــاهده نمیشــود. محمدطحــان پــور رییــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی خبــر از افزایــش 6 درصــدی قیمــت کاالهــای لـوازم خانگـی داد امـا بـا رصـد بـازار هماکنـون افزایـش قیمتـی از سـوی تولیدکننـدگان ایـن صنعـت اعمـال نشـده اسـت. علیرضـا خزایـی در ادامـه عنـوان کـرد: رؤسـای تشـکلها و انجمنهـا در حـال پیگیـری هسـتند کـه سیاســتهای ارزی دولــت بــه چــه ســمت و ســویی خواهــد رفــت، چــرا کـه عـدم ثبـات نـرخ ارز در قیمـت تمـام شـده کاالهـای تولیـدی اثـر گـذار خواهـد بـود.

بــه واقــع بایــد منتظــر مانــد و دیــد تــا سیاســتهای دولــت دربــاره نـرخ ارز روشـن شـود و بـه عبـارت دیگـر مـا بـه عنـوان نماینـدگان بخـش خصوصـی نیـز منتظـر هسـتیم تـا نوسـانات نـرخ ارز فروکـش کنـد و بعـد از آن بـه تصمیـم قاطعـی دربـاره افزایـش یـا ثبـات قیمتهـا برسـیم. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه نظـر نهایـی روسـای تشـکلها دربـاره افزایـش کاالهـای لـوازم خانگـی چیسـت، گفـت: متأسـفانه بـا عـدم ثبـات نـرخ ارز برخـی از واحدهـای صنفـی بـه محـض افزایـش قیمـت در ایـن مولفـه (ارز) دســت بــه گــران فروشــی میزننــد.

بنابرایـن در شـرایط کنونـی برخـی واحدهـای صنفـی افزایـش قیمـت را در کاالهــای خــود اعمــال کردهانــد امــا ایــن افزایــش قیمتهــا کاذب اســت. بــه واقــع، نظــر نهایــی روســای تشــکلها و انجمنهــا افزایــش قیمــت کاالهــای مصرفــی لــوازم خانگــی نیســت؛ چــرا کــه اکنــون مــا بــا بحــران رکــود در بــازار مواجــه هســتیم. وی بــا اشــاره بــه رصــد ســازمان حمایــت دربــاره قیمــت کاالهــا اظهــار کــرد: ســازمان حمایــت از تولیــد قیمــت کاالهــا در بــازار را رصــد میکننــد و اگــر دلیلــی دربــاره افزایــش قیمــت در واحدهــای صنفــی یافتنــد بــا واحدهــای متخلــف برخــورد قانونــی خواهنــد کــرد.

عضـو انجمـن تولیدکننـدگان لـوازم خانگـی دربـاره اینکـه بـه محـض افزایـش قیمـت در واحدهـای صنفـی تشـکلها مجـوز گرانـی را از سـازمات حمایـت از تولیدکننـده اخـذ خواهنـد کـرد، گفـت: تشـکلها بـدون مجـوز اقــدام بــه کاری نخواهنــد کــرد و در ســالهای گذشــته نیــز چنیــن روالــی مرسـوم بـوده اسـت.

بایـد بـه ایـن موضـوع هـم اشـاره کـرد کـه برخـی اقـام لـوازم خانگـی جنبــه رقابتــی دارنــد و بــه طــور کنتــرل شــده قیمــت آنهــا نیــز در بــازار افزایــش مییابــد. خزایــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر باتوجــه بــه افزایــش دیگــر مولفههــای بخــش صنعــت گرانــی و افزایــش قیمــت 6 درصــدی در کاالهــا توجیــه اقتصــادی دارد امــا بــه دلیــل عمــق رکــود در بــازار ایــن افزایــش قیمــت توجیهــی نخواهــد داشــت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.