لوازم خانگی صدرنشین کاالهای قاچاق

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تعـادل، گمـرك ایـران از افزایـش 73درصدی درآمدهـای گمرکـی در سـال جـاری خبـر داد. مهمتریـن دلیـل ایـن رشـد در ســال جــاری بهکارگیــری ســامانههای الکترونیکــی و پنجــره واحــد تجــارت فرامــرزی جهــت انجــام تشــریفات گمرکــی بــوده اســت، بنــا بــر ایـن گـزارش درآمدهـای گمرکـی از زمـان راهانـدازی سـامانه جامـع امـور گمرکـی بـه دو برابـر افزایـش یافتـه و از رقـم 7هـزار و 006میلیـارد تومـان بـه 41هـزار میلیـارد تومـان رسـیده و امسـال هـم شـاهد افزایـش 73درصـدی درآمدهــای گمرکــی تاکنــون هســتیم، ایــن درحالــی اســت کــه نــرخ دالر بانکـی کـه مبنـای محاسـبه حقـوق و عـوارض گمرکـی قـرار مـی گیـرد، تغییـر چندانـی از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون نداشـته و میـزان واردات کشـورمان هـم نسـبت بـه سـال گذشـته ثابـت مانـده اسـت. در همیـن حال، سـخنگوی سـازمان مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز معتقـد اسـت کـه ایـن افزایـش درآمـد گم ـرك نش ـاندهنده کاه ـش قاچ ـاق اس ـت. هرچن ـد بن ـا ب ـه گفت ـه مدی ـرکل امـور مجلـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، همچنـان قاچـاق کاال و ارز، پوشـاك و لـوازم خانگـی در صـدر کاالهـای قاچـاق هسـتند امـا در عیـن حـال حج ـم قاچ ـاق کاال از 52میلی ـارد دالر در س ـال 92 ب ـه 5.51میلی ـارد دالر در سـال 95 کاهـش یافتـه اسـت.

قاسـم خورشـیدی سـخنگوی سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در مـورد الیحــه مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در نشســتی کــه در محــل ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز برگــزار شــد، گفــت: آییننامههــای قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز کــه در مجلــس هشــتم بــه تصویــب رســیده بــود، ابــاغ شــده و آخریــن آییننامــه نیــز شــهریور ســال جــاری در هیــأت دولــت بــه تصویـب رسـیده و ابـاغ شـده اسـت، البتـه زمانـی کـه از اجـرای یـك قانـون، زمـان زیـادی مـی گـذرد ایرادهـای آن مشـخص مـی شـود. وی تأکیـد کـرد: الیحهیـی بـرای اصـاح قانـون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه مجلـس نهـم و پـس از آن مجلـس دهـم تقدیـم شـد. در ایـن بیـن، مهمتریـن اشـکال ایـن الیحـه، مربـوط بـه اعتبـارات پاییـن سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـت کـه مجموعـا 02میلیـارد تومـان اعتبـارات بـرای ایـن کار بـه سـتاد اختصـاص یافتـه و حـق الکشـف نیـز ملغـی شـده اسـت. البتـه در الیحـه جدیـد تـاش ش ـد حقالکش ـف احی ـا ش ـود و اعتب ـارات س ـتاد نی ـز افزای ـش یاب ـد.

خورشــیدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 92 میــزان 7میلیــارد دالر قاچــاق ســوخت داشــتیم، اظهــار داشــت: در آن زمــان مــا در ســواحل و مرزهــا بــا قاچاقچیــان درگیــر بودیــم امــا بــا اســتفاده از ســامانه کارت ســوخت و ســهمیهبندی ســوخت، نظــام توزیــع ســوخت متحــول شــد و قاچــاق ســوخت بــه حــدود 009میلیــون دالر کاهــش یافــت. وی ادامــه داد: در ســال 92 روزانــه 742میلیــون لیتــر ســوخت توزیــع مــی شــد کــه بــر ایــن اســاس دولــت 901هــزار میلیــارد تومــان یارانــه ميپرداخــت، امــا در ســال 94 در نتیجــه اصــاح نظــام ســهمیهبندی ســوخت روزانــه 691میلیـون لیتـر سـوخت توزیـع شـد کـه نشـاندهنده کاهـش 05میلیـون لیتــری توزیــع ســوخت در روز اســت. خورشــیدی یــادآور شــد: روزانــه بیــش از 9میلیــون و 003هــزار لیتــر صرفهجویــی در حمــل و نقــل دیزلــی اتفـاق افتـاده کـه فطعـا پیـش از ایـن، قاچـاق مـی شـده اسـت. وی افـزود: براس ـاس گ ـزارش س ـازمان تعزی ـرات حکومت ـی ، ش ـمار پروندهه ـای کان و سـازمان یافتـه در 8ماهـه سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته بـه 01برابـر افزای ـش یافت ـه اس ـت. خورش ـیدی گف ـت: ب ـر ای ـن اس ـاس در 8ماه ـه س ـال گذشـته 971فقـره پرونـده تشـکیل شـده بـود کـه در 8ماهـه سـال جـاری بـه 2441پرونــده افزایــش یافــت.

در ادامــه ســیدکمال الدیــن ســیدریحانی سرپرســت اداره کل آمــار و اطاعـات سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز گفـت: بسـیاری از آمارهـا کـه از حوزههــای دیگــر در مــورد قاچــاق کاال ارائــه مــی شــود، مــورد قبــول مـا نیسـت و تنهـا آمـار مربـوط بـه قاچـاق کاال و ارز کـه مـورد قبـول اسـت آمـار ایـن سـتاد اسـت. وی افـزود: حجـم قاچـاق کاال و ارز از 52میلیـارد دالر در سـال 92 بـه 5.51میلیـارد دالر در سـال 95 رسـیده اسـت، یعنـی رقــم حجــم قاچــاق کاال در ســال 93 بــه 8.91میلیــارد دالر و در ســال 94 بــه 5.51میلیــارد دالر بــوده اســت. مــا بــرای بــرآورد ایــن میــزان حجــم قاچــاق از روش شــکاف عرضــه و تقاضــا اســتفاه ميکنیــم کــه ایــن روش یکـی از روشهـای بـرآورد ایـن موضـوع اسـت. ریحانـی عمـده کاالهایـی کــه در حــال قاچــاق اســت را کاالهایــی همچــون پوشــاك و لــوازم خانگــی عنـوان کـرد.

در همیـن حـال، مصطفـی پورکاظـم شایسـته گفـت: از ابتـدای مجلـس دهـم، مـا در پنـج کمیسـیون اقتصـادی ، امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی ، قضایــی و حقوقــی ، انــرژی و شــوراها و امــور داخلــی مجلــس حضــور داشــتیم و موضوعــات مربــوط بــه قاچــاق کاال را در ایــن کمیســیونها بررســی کردیــم. مدیــرکل امــور مجلــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز ادام ـه داد: در ط ـول رف ـت و آم ـد م ـا ب ـه کمیس ـیونهای مختل ـف مجل ـس، تاکنـون از مـا بیـش از 08سـؤال در رابطـه بـا موضـوع قاچـاق کاال و ارز شـده اسـت کـه مـا پاسـخهای مرتبـط بـا آن را ارائـه کردهایـم. مصطفـی پورکاظـم شایســته بــا تأکیــد بــر اینکــه پرداختــن بــه بیمــاری مهلــك قاچــاق بایــد مشـفقانه و طبیبانـه باشـد، اظهـار داشـت: مـا تـاش داریـم سیاسـتهای اباغ ـی س ـتاد مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال و ارز را تبدی ـل ب ـه ع ـزم مل ـی کنی ـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.