کیفیت و فناوری، چراغ تولید کاالی ایرانی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

کارشــناس یخچــال و فریــزر اتحادیــه تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی: چـراغ تولیـد کاال ایرانـی بـا کیفیـت و فنـاوری روز دنیـا روز بـه روز پـر فـروغ ت ـر خواه ـد ش ـد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از خبرگــزاری صداوســیما؛ امیــر عبــاس ضرغامــی بــا بیــان اینکــه کیفیـت و فنـاوری راه تصاحـب بازارهـای بیـن المللـی اســت، افــزود: صنعــت لوازمخانگــی در کشــور بــرای پاســخگویی بــه نیــاز داخلــی همــواره بایــد بــه فناوریهــای روز دنیــا مجهــز باشــد.

وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه میــزان ســاالنه مصـرف یخچـال و فریـزر در ایـران بیـن یـک میلیـون و 500 تــا دومیلیــون دســتگاه اســت، اظهارداشــت: از مجم ـوع ی ـک میلی ـون و 500 ه ـزار دس ـتگاه یخچ ـال 500 ه ـزار دس ـتگاه وارداتــی اســت و یــک میلیــون بصــورت داخلــی تولیــد مــی شــود.

ایــن کارشــناس از وجــود 70 واحــد تولیــدی یخچــال و فریــزر در ایــران خبـرداد و گفـت: چـرخ تولیـد تعـداد زیـادی از ایـن واحدهـا بـه دلیـل وجـود رقابـت نابرابـر بیـن تولید کننـدگان داخلـی و واردکننـدگان محصـوالت خارجی و همچنیـن رکـود حاکـم بـر اقتصـاد متوقـف و از گردونـه فعالیـت خـارج شـدند.

وی افــزود : تولیدکننــدگان خارجــی بــه دلیــل برخــورداری از حــوزه نف ـوذ ب ـاال دربازاره ـای جهان ـی و گ ـردش مال ـی مناس ـب در بح ـث تبلیغ ـات و بازاریابــی بســیار پیشــرو هســتند.

ضرغامــی اظهــار داشــت: متأســفانه بــرای تولیدکننــدگان داخلــی امـکان پرداخـت هزینـه تبلیغـات و بازاریابـی هماننـد سـایر کشـورهای دنیـا وجــود نــدارد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه چــراغ واحدهــای تولیــدی در شــرایط رکــود اقتصــادی بــا حمایــت دولــت و ملــت پرفــروغ تــر مــی شــود، گفــت: تولیدکننــدگان داخلــی بــرای تولیــد محصــوالت جدیــد و قابــل رقابــت در بازارهـای بیـن المللـی بـه حمایـت همـه جانبـه دولـت نیـاز مبـرم دارنـد. ضرغامــی بــا اذعــان اینکــه الزمــه تولیــد محصــوالت رقابــت پذیــر گسـترش تحقیـق و توسـعه و بهـره گیـری از فنـاوری هـای روز دنیاسـت ، افـزود : بـرای دسـتیابی بـه ایـن مهـم نیـاز بــه ســرمایه گــذاری کان اســت کــه در ایــن زمینــه بایــد دولــت بــه ویــژه سیســتم بانکــی بــا پرداخــت تســهیات ارزان قیمـت دسـت تولیدکننـدگان را بـه گرمـی بفشـارد.

وی تصریــح کــرد: نگــرش مصــرف کننــدگان بــه کاالی ایرانــی بــا فرهنــگ ســازی بایــد متحــول شــود چــون خریــد کاالی ایرانــی مســاوی بــا اشــتغال و رشــد اقتصــاد ملــی اســت.

ضرغامــی تأکیــد کــرد: تولیدکننــدگان داخلــی نیــز همـواره بایـد بـه دنبـال بهـره گیـری از فنـاوری هـای جدیـد دنیـا و گسـترش خدم ـات پ ـس از ف ـروش مطل ـوب باش ـند.

وی اظهــار داشــت: تمــام کشــورهای دنیــا تأکیــد بســیاری بــر خریــد کاالی داخلــی دارنــد چراکــه پیشــرفت هــر کشــور مســتلزم توجــه بــه تولیــدات داخلــی اســت.

ضرغامــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تولیــد کاالی رقابتــی نیازمنــد بروزرســانی فنــاوری اســت، گفــت: تولیــد کاال رقابتــی در کشــور نیازمنــد رعایــت کــردن شــاخصهای زیــادی اســت.

وی خاطرنشـان کـرد: از جملـه ایـن شـاخص هـا ارتقـای کیفیـت تولیـدات در کارخانههــای تولیــدی اســت کــه بــرای ایــن منظــور روشهــای تولیــد و فن ـاوری م ـورد اس ـتفاده در واحده ـای تولی ـدی بای ـد ب ـروز و جدی ـد باش ـد.

ایــن کارشــناس صنعــت لــوازم خانگــی بــا بیــان اینکــه کاهــش قیمــت تمــام شــده بــرای تولیــد رقابتــی بســیار ضــروری بــه نظــر میرســد، یادآورشــد: انتقــال دانــش از راهکارهــای اساســی بــرای رقابتــی کــردن تولیــد در کشــور اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.