ضد و نقیض های بازار لوازم خانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

رییـس اتـاق بازرگانی،صنایـع و معـادن اسـتان مرکـزی بـا بیـان اینکـه 50 درصــد ســهم بــازار لــوازم خانگــی کشــور را بــه شــرکت هــای خارجــی واگـذار کـرده ایـم گفـت: در برخـی از لـوازم ماننـد تلویزیـون 90 درصـد بـه ش ـرکت ه ـای خارج ـی واگ ـذار ش ـده اس ـت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از میهــن صنعــت، محمدرضــا جعفــری، رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن اســتان مرکــزی در نشســت بــا فعـاالن اقتصـادی اسـتان مرکـزی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان مرکـزی دارای مزیـت هـای فراوانـی در زمینـه تولیـد اسـت گفـت: نزدیکـی بـه بازارهـای بــزرگ از جملــه تهــران یکــی از ایــن مزیــت هــا اســت.

جعفـری یکـی از مشـکات عمـده کشـور را وجـود ظرفیـت هـای خالـی تولیـد عنـوان کـرد و افـزود: یکـی از دالیـل بـه وجـود آمـدن ایـن شـرایط اعطــای مجوزهــای بــی رویــه بــدون در نظــر گرفتــن بــازار محصــوالت تولیـدی اسـت. وی یکـی از خواسـته هـای بخـش صنعـت و تولیـد اسـتان را حـذف قوانیـن زائـد و مزاحـم عنـوان کـرد و ادامـه داد: ایـران در ایـن راسـتا رتبـه اول را در دنیـا دارد کـه مشـکات فراوانـی را بـرای تولیـد کننـدگان بـه وج ـود آورده اس ـت.

رییــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع و معــادن اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکـه تمـام مشـکات تولیـد اسـتان بـه منابـع مالـی بـر نمـی گـردد، افـزود: در جهـت بهبـود صنایـع بیـش از هرچیـز بـه بـازار نیـاز داریـم. جعفـری ادامـه داد: متأس ـفانه در دو س ـه س ـال اخی ـر در برخ ـی از تولی ـدات خصوص ـًا ل ـوازم خانگـی سـهم عمـده بـازار را بـه شـرکت هـای خارجـی واگـذار کـرده ایـم.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بنـگاه هـای لـوازم خانگـی بـه نـام تولیـد و بـه کام واردات فعالیـت مـی کننـد، افـزود: در سـال هـای اخیـر واحدهـای در زمینه لـوازم خانگـی در کشـور شـکل گرفتـه انـد، بـا شـعار واردات تکنولـوژی بـه کشــور کــه بیشــتر مونتــاژکار هســتند و بــه تولیــدات داخــل هــم ضربــات سـنگینی را وارد کـرده انـد.

رییـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن اسـتان مرکـزی بـا بیـان اینکـه 50 درصــد ســهم بــازار لــوازم خانگــی کشــور را بــه شــرکت هــای خارجــی واگـذار کـرده ایـم گفـت: در برخـی از لـوازم ماننـد تلویزیـون 90 درصـد بـه ش ـرکت ه ـای خارج ـی واگ ـذار ش ـده اس ـت.

جعفـری بـا اشـاره بـه اینکـه سـاختار صنعـت اسـتان فرسـوده اسـت، بیان کـرد: بایـد بـه طـور جـدی این سـاختار تغییـر کند تـا قـدرت رقابت بیشـتری را در دنیـا داشـته باشـیم. وی بـا بیـان اینکـه در بودجـه سـال آینده رشـد مالیاتی پیـش بینـی شـده خاطرنشـان کـرد: انتظـار داریـم مباحـث بخـش صنعـت بـه گونـه ای مدیریـت شـود کـه در ایـن بخـش موفـق عمـل کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.