تولید کاالی ارزان با کیفیت، امری محال

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبرنـگار صنعـت، تجـارت و کشـاورزی گـروه اقتصـادی باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمـد طحـان پـور رییـس اتحادیـه فروشــندگان لــوازم خانگــی در خصــوص وضعیــت صــادرات لــوازم خانگــی گفــت: بیشــتر صــادرات کشــور بــه حاشــیه خلیــج فــارس اســت و ســهم عمـده آن بـه کشـورهای عـراق، پاکسـتان و افغانسـتان ارسـال مـی شـود. از آنجایـی کـه کشـورهای مذکـور خواهـان ورود کاالهـای ارزان قیمـت هسـتند لـذا سیاسـت هـای دولـت و مسـوولین ذی ربـط بایـد بـر مبنـای تولیـد کاالی ارزان و بـا کیفیـت تنظیـم شـود کـه البتـه تحقـق ایـن امـر محـال اسـت چـرا کـه هـم اکنـون قیمـت تمـام شـده کاال هـای سـاخت داخـل بسـیار باال اسـت.

طحـان پـور تشـریح کـرد: در حـال حاضـر بـازار لـوازم خانگـی منطقـه در دسـتان تولیـد کننـدگان ترکیـه و کـره جنوبـی اسـت و بـه همیـن منظـور دولــت بایــد بــه طــور جــدی تولیــد کننــدگان داخلــی را حمایــت کنــد تــا قــدرت رقابــت بــا ایــن کشــورها را داشــته باشــند.

وی تصریــح کــرد: ســایه تحریــم هــا طــی ســال هــای اخیــر از ورود تکنولـوژی هـای نویـن بـه کشـور جلوگیـری کـرده کـه ایـن امـر مانـع بـه روز شــدن برخــی از تولیــدات شــده اســت.

طحـان پـور در پایـان گفـت: در تولیدکاالهایـی از جملـه اجـاق گاز، آبگرمکن و پکیـج تـا کنون عملکرد خوبی داشـته اما در خصوص سـاخت کاال های سرمایشـی ماننـد یخچـال و فریـزر ما تـوان رقابـت و خودنمایـی را منطقـه را نداریم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.