کشف 10 میلیارد ریال شیشه و بلور خارجی قاچاق در تهران

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

دبیرخانــه کمیســیون برنامهریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه قاچــاق کاال و ارز اســتان تهــران از کشــف 10 میلیــارد ریــال شیشــه و بلــور خارجــی قاچــاق در ایــن اســتان خبــر داد.

بـه گـزارش پایـگاه خبـری لـوازم خانگـی ایـران «ال کا ایـران» و بـه نقـل از س ـتاد مب ـارزه ب ـا قاچ ـاق کاال و ارز، در راس ـتای ط ـرح اس ـتانی ذوالفق ـار و طـرح تشـدید مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز، عوامـل اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس آگاهـی ویـژه شـرق اسـتان تهـران در بازدیـد از انبارهـای سـطح حـوزه از انبارهـای شهرسـتان ورامیـن بازرسـی کردنـد.

در بازرسـی از یـک انبـار در ایـن شهرسـتان 6 هـزار و 700 کارتـن شیشـه و بلـور خارجـی سـاخت کشـور چیـن و فاقـد مـدارک مثبـت گمرکـی کشـف و ضبـط شـد. ارزش تقریبی کاالهای مکشوفه 10 میلیارد ریال برآورد شده است. شـایان ذکـر اسـت برابـر دسـتور قضایـی امـوال در محـل توقیـف و پرونده مقدماتـی تشـکیل و جهـت اعمـال قانـون بـه مرجـع قضایی ارسـال شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.