اولتیماتوم به فروشندگان لوازمخانگی

Elm va Sanat Rooz - - لوازم خانگی -

مقایســه قیمــت لــوازم خانگــی بــا قیمــت ماههــا و حتــی هفتههــای اخیــر نشــانگر افزایــش قیمــت در بیشــتر اقــام اســت.

هـر چنـد کـه ایـن افزایـش بـرای همـه اجنـاس یکسـان نیسـت و تقریبـا بیـن پنـج تـا 20 درصـد افزایـش یافتـه اسـت.

بــه گــزارش ایســنا، ماشــین لباسشــویی از حــدود 700 هــزار تــا هفــت میلیــون تومــان در بــازار مشــاهده میشــود؛ بــه عنــوان نمونــه ماشــین لباسشــویی در یکــی از برندهــای خارجــی بــا ظرفیــت هفــت کیلوگــرم از قیمـت یـک میلیـون و ۰۵۶ هـزار تومـان بـه قیمـت یـک میلیـون و 800 هـزار تومــان رســیده اســت.

قیمـت یخچـال و فریـزر تقریبـا از حـدود یـک میلیـون و ۰۰۵هـزار تومـان آغــاز میشــود و بــه بیــش از 20 میلیــون تومــان هــم میرســد. بــه عنــوان مثـال، یخچـال فریـز سـاید بـای سـاید در یکـی از برندهـا از هفـت میلیـون تومـان بـه هفـت میلیـون و ۰۰۵ هـزار تومـان افزایـش یافتـه اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.