چشمانداز ورشکستگی صنعت ساختمان

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

ب ـا گذش ـت دو س ـال از تصوی ـب قان ـون خ ـروج غیرتورم ـی اقتص ـاد کش ـور از رکـود کـه خـروج از رکـود مسـکن نیـز یکـی از مهمتریـن بخشهـای آن بـود هنوز بـازار مسـکن در خـواب زمسـتانی بـه سـر میبـرد و مشـکل رکـود و کاهـش تولیـد مسـکن ادامـه دارد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از صبحانـه، در آبـان مـاه سـال49 مجلـس در حالـی الیحــه خــروج از رکــود بــرای اقتصــاد کشــور را تصویــب کــرد کــه خــروج از رکــود مسـکن نیـز یکـی از مهمتریـن بخـش هـای آن بـود، اما با گذشـت بیش از یکسـال از تصویـب قانـون، هنـوز مشـکل رکـود در مسـکن بـه قـوت خـود باقـی اسـت.

ایـن الیحـه کـه در مـرداد مـاه 93 از سـوی دولـت بـه منظـور ارائـه مهمتریـن راهکارهــا درخصــوص مشــکات احصــاء شــده بخشهــای تولیــدی کشــور براسـاس دیـدگاه فعـاالن بخـش خصوصـی، صاحبنظـران اقتصـادی و دسـتگاه هـای اجرایـی تنظیـم شـده بـود تصویب شـد و مجلـس نیـز در آبـان مـاه 94 آن را تصویـب کرد.حـال بـا گذشـت 4 سـال از رکـود بـازار مسـکن انتظـار مـی رفـت تـا اقدامـات دولـت در دو سـال گذشـته بتوانـد بـازار مسـکن را ترمیـم کنـد امـا سـال 95 هـم گذشـت و بـا وجـود طرحهـا و لوایـح مختلـف و متعـدد از سـوی دولـت و مجلـس مـی بینیـم کـه کمکحـال رونـق مسـکن نبـوده اسـت.

یکــی از طــرح هــا و برنامــه هــای مهمــی کــه از زمــان آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم بــه آن توجــه ویــژهای شــده بــود رژیــم پــس انــداز و افزایــش ســقف تس ـهیات ب ـود. افزای ـش تس ـهیات خری ـد و س ـاخت مس ـکن و وام ه ـای 80 و 60 میلیـون تومانـی تدویـن شـد کـه هنـوز آثـار ورود ایـن وام هـا بـه رونـق بـازار مس ـکن مش ـاهده نش ـده اس ـت.

برخـی کارشناسـان و فعـاالن بـازار مسـکن بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بـه دلیـل عمـق افزایـش قیمـت مسـکن در دوره پیش از رکـود (سـال09ـ19) عمـق رکود هم بیشـتر شـده اسـت و بـه همـان نسـبت خـروج بـازار از رکـود نیـز سـختتر خواهـد شـد، البتـه برخی از مسـووالن دولتی سـال آینـده را سـال رونق و بهبود شـرایط در بخـش مسـکن میداننـد. موضوعـی کـه در اوخـر سـال 94 مـدام عنـوان مـی شـد کـه سـال59 سـال رونـق بخـش مسـکن اسـت و حـال عنـوان می شـود که سـال69 سـال رونـق مسـکن اسـت و در حـال حاضـر در دوره پیـش رونـق هسـتیم.

مســووالن دولتــی بــه خصــوص معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس اتحادیـه مشـاوران امـاک معتقـد هسـتند بـا بهبـود روابـط اقتصـادی کشـور بـا سـایر کشـورها و کاهـش تـورم اوضـاع مسـکن نیـز بهتـر مـی شـود،چرا کـه دولـت بـه کاهـش تـورم کل کشـور دل بسـته اسـت و رونـق بـازار مسـکن در سـال آینـده فطع ـا رخ خواه ـد داد.

امـا ناگفتـه نمانـد کـه بـازار مسـکن در ایـن دو سـال بـه دالیـل مختلـف رکـود بیشـتری را متحمـل شـد، رکـودی کـه شـاید تنهـا یـک سـال آن پیشبینـی مـی شـد و ادامـه آن کمتـر بـه فکـر کارشناسـان و فعـاالن بـازار میرسـید و ایـن باعـث شـوک برخـی تحلیلگران شـد.

حـاال علیرغـم اینکـه دوره پیـش رونق مسـکن مـدام در رسـانه ها مطـرح می شـود امـا بـاز هـم ادامـه رکـود بـازار مسـکن تا پایـان امسـال بـه گوش میرسـد.

بـا ایـن حـال، برخـی کارشناسـان بخـش مسـکن معتقـد هسـتند کـه بـا ادامــه ایــن رونــد رکــودی، امــکان ورشکســتگی صنعــت ســاختمان در ســال آینــده وجــود دارد.

اکنـون آنچـه بـه عنـوان تنهـا دلیـل بـرای «پیشـران بـودن بخش مسـکن و سـاختمان» مطـرح میشـود، نقـش رونـق ایـن بخـش در تحـرک بخشهـای باالدســت بــازار ســاخت و ســاز اســت، بــه ایــن معنــا کــه بــا شــروع فعالیــت هـای سـاختمانی و پایـان رکـود سـاخت و سـاز بـه دلیـل نیـاز ایـن بـازار بـه انـواع مصالـح سـاختمانی و شـغلهای خدماتـی مرتبـط، چـرخ تولیـد بیـش از 300 رشـته صنعتـی بـه حرکـت خواهـد افتـاد و در مراحـل بعـدی، بـا رونـق معامـات خریـد مسـکن، صنایـع تولیدکننـده لـوازم خانگـی نیـز بـا افزایـش تقاضــا روبــهرو میشــوند.

امـا متأسـفانه تاکنـون تاشهـای دولـت نتوانسـته رکـود سـنگین حاکـم بـر ایـن بـازار را بشـکند، حـال بایـد دیـد چـرا هنـوز ایـن بـازار در حـال رکـود بـه سـر میبـرد، چـرا مشـاورین امـاک هنـوز از کسـادی بـازار و سـردی رونـد آن سـخن بـه میـان میآورنـد. علـت را در کجـا بایـد جسـتوجو کـرد؟

محم ـد خوشچه ـره کارش ـناس اقتص ـادی و عض ـو هی ـأت علم ـی دانش ـگاه تهـران گفـت: در دنیـا نهادهـای بینالمللـی از سـازمان ملـل گرفته تـا بخشهای مختلـف بـه شـدت روی بخـش مسـکن بـه عنـوان یـک بخـش پیشـرو در اقتصاد تأکی ـد دارن ـد و ب ـا توج ـه ب ـه رک ـود جهان ـی ک ـه متعاق ـب آن بس ـیاری از مس ـائل برونـزا هسـتند، درونـزا بـودن بخـش مسـکن در 99 درصـد مـوارد میتواند کمک شـایانی بـه بـاال بـردن نـرخ رشـد اقتصـادی و سـرعتدهی بـه آن انجـام دهـد.

وی تصریـح کـرد: اگرچـه برخـی از ایـن محدودنگـری بـا نیـت خیـر صـورت میگیــرد، امــا اگــر ایــن نــوع رویکردهــا از بیــن نــرود، توصیههــای سیاســتی و عملیاتـی نمیتوانـد عالمانـه باشـد، امـا در کشـور مـا برخـی از مسـووالن ارشـد تصمیمگیـر در حـوزه مسـکن، از رکـود پیشآمـده اسـتقبال میکننـد، البتـه اگـر تحلیـل مسـووالن از رکـود بـه معنـای کنتـرل رفتارهـای سـوداگرانه و سـاماندهی ب ـازار مس ـکن باش ـد. ای ـن ن ـوع رویک ـرد صحی ـح اس ـت، ام ـا اگ ـر رک ـود، زایی ـده عوامـل برونـزا و درونـزا باشـد بـه هیـچ وجـه دفـاع از آن کارشناسـی نیسـت.

براسـاس ایـن گـزارش، کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه معضـات حاکـم بـر رکـود مسـکن در سـالهای اخیـر، بـه خاطـر افزایشهـای جهشـی در امـر قیمت و بعـد هـم تجربـه رکودهـای معنـیدار، سـوداگری در بخـش مسـکن زیـاد شـده اس ـت. س ـودهای غیرمنطق ـی در افزای ـش تولی ـد مس ـکن نقش ـی ن ـدارد و فق ـط ســبب ایجــاد موجهــای تورمــی میشــود.

برخــی کارشناســان دیگــر نیــز بــر ایــن باورنــد، زمانــی کــه شــاخصهای کان اقتصـادی ماننـد تـورم و رکـود در شـرایط متعادلـی قـرار ندارنـد، در نتیجـه بـازار مسـکن نیـز تحـت تأثیـر قـرار میگیـرد. ایـن کارشناسـان برایـن باورنـد بـه دلیـل بـاال بـودن سـود بانکـی، اقسـاط و شـرایط بازپرداخت تسـهیات مسـکن، وضعیـت آنـان را بـه شـدت سـختتر کـرده اسـت و سـطح درآمدهـای آنـان، بـا اقسـاط ایـن وامهـا، منطقـی بـه نظـر نمیرسـد.

رییـس انجمـن انبوهسـازان تهـران نیـز در حالـی کـه عنـوان میکنـد کشـور س ـاالنه ب ـه ی ـک میلی ـون واح ـد مس ـکونی نی ـاز دارد، گزارشه ـا از آم ـار س ـاخت و سـازها نشـان میدهـد کـه بـه دلیـل رکـود مسـکن، تولیـد فعلـی بیـش از 400 هـزار واحـد مسـکونی نیسـت.

انبوهس ـازان عن ـوان میکنن ـد تولی ـد مس ـکن در ح ـال حاض ـر م ـا را متض ـرر خواهـد کـرد، چـرا کـه برخـی قوانین از یکسـو و نبـود تقاضا از سـوی دیگـر، باعث ضررهـای مالـی زیـادی خواهـد شـد.

پورشـیرازی یکـی از کارشناسـان مسـکن بـا تأکیـد بـر اینکـه مسـکن فعـا از رکـود خـارج نمیشـود گفت:بخـش مسـکن کـه موتـور محـرک اقتصـادی کشـور اســت وضعیــت خوبــی نــدارد. چنــد ســال اســت کــه پیمانــکاران طلــب خــود را دریافــت نکردهانــد و وقتــی ایــن طلبهــا انباشــته میشــود میبینیــم کــه خروجــی آن تعطیلــی و اخــراج کارگــران میشــود.

وی ادامـه داد:صنعت سـاختمان به تنهایی بـا362 حرفه ارتباط مسـتقیم دارد پـس وقتـی ایـن بخـش دچـار رکـود میشـود،زنجیرهوار سـایر مشـاغل نیـز دچـار رکـود و افـت اشـتغال در کشـور میشود.متأسـفانه بهـره برداری سیاسـی از مسـکن شـده و میبینیـم گـپ بزرگـی بیـن عرضـه و تقاضای مسـکن بـه وجـود آمده اسـت.

پورشـیرازی خاطـر نشـان کـرد: توسـعه هر کشـوری بـا صنعت سـاختمان آن کشـور نیز مقایسـه مـی شـود،بنابراین هـر حرکـت اقتصادی بـه تنهایـی نمیتواند انجـام شـود چـرا کـه هـر فکر صحیـح و مطالعـه شـده حاصـل مدیریت قوی اسـت.

ایـن کارشـناس اقتصـادی ادامـه داد: پـس وقتـی مسـکن یـک واقعیـت مـورد نیـاز جامعـه اسـت چرا باید بـا آن سیاسـی برخـورد شـود و از آن بهره سیاسـی برد.

وی در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چـرا هنـوز رکـود بـر اقتصـاد کشـور و مسـکن سـایه انداختـه اسـت، گفـت: اقتصـاد به صـورت یـک زنجیـره کار میکنـد و وقتی رونـق در اقتصـاد حاکـم شـود همـه مشـاغل و همـه بخشهـا به خصوص مسـکن کـه بـا هـم ارتبـاط دارنـد وارد رونـق میشـوند.

بیگدلـی کارشـناس بخـش مسـکن در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا مسـکن امسـال و یـا سـال آینـده از رکـود خـارج میشـود، گفـت: در مسـکن هیـچ اتفاقی رخ نـداده کـه انتظـار داشـته باشـیم مسـکن از رکـود خـارج شـود و تنهـا اتفاقی که رخ مـی دهـد ایـن اسـت کـه هـر روز هزینـه نـرخ اجـاره و رهـن افزایـش مییابـد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســکن بــار اصلــی اشــتغال را در کشــور بــر دوش میکشـد ادامـه داد: در 3 سـال گذشـته دولـت هیـچ اقـدام اساسـی بـرای بخـش مس ـکن و خ ـروج ای ـن بخ ـش از رک ـود انج ـام ن ـداده اس ـت و متأس ـفانه در زم ـان رکـود دولـت نپذیرفتـه اسـت کـه نبایـد کارآفرین را شـاق بزند بلکـه بایـد در دوره رکـود بـه کارفرمـا و کارآفریـن مشـوق و یارانـه بپـردازد.

کارشناسـان اقتصـادی بـر ایـن بـاور هسـتند که بـرای خـروج مسـکن از رکود نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه سیاسـت سـاخت مسـکن بـرای گروههـای کمدرآمـد گسـترش بیشـتری پیـدا کنـد و از سـوی دیگـر، سـمت تقاضـا بـه گونـهای تقویت شـود کـه موجـب تـورم در بـازار مسـکن نشـود.

هــر چنــد در ســه ســال گذشــته دولــت ســعی کــرده از طریــق افزایــش تسـهیات مسـکن، راههـای خریـد مسـکن را همـوار کنـد، امـا بـاال بـودن میـزان اقسـاط و نـرخ سـود باعـث شـده تـا متقاضیـان تمایـل چندانی بـرای دریافـت وام مسـکن از خـود نشـان ندهنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.