صادرات 6.5 میلیون تن فوالد در 8 ماه گذشته

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

وزی ـر صنع ـت، مع ـدن وتج ـارت گف ـت: در 8 م ـاه امس ـال موف ـق ش ـدیم 6.5 میلیـون تـن فـوالد بصـورت شـمش و فـرآورده صـادر کنیـم کـه ایـن رقـم طبـق برنامـه ترسـیم شـده مـا تـا آخـر امسـال بـه 9 میلیـون تـن مـی رسـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از شـاتا، محمـد رضـا نعمـت زاده در دومیـن اجـاس بیـن المللـی معـدن وصنایـع معدنـی کـه بـا حضـور حضـرت آیـت ...ا هاشـمی رفسـنجانی برگـزار شـده بـود بـا اعـام ایـن خبـر، افـزود : تـا سـال هـای گذشـته مـا وارد کنـدده فـوالد بودیـم امـا بـا تـاش انجـام شـده و برداشــته شــدن محدودیتهــای بیــن المللــی بــه جــزء مــوارد خــاص در مقاطـع پاییـن دسـتی فـوالد مـا بطـور کل از واردات شـمش فـوالد ، میلگـرد و تیرآهـن عـادی بـی نیـاز شـده و آن را متوقـف سـاخته ایـم.

وزیــر صنعــت، معــدن وتجــارت در ادامــه گفــت: در ســال جــاری اصاحاتـی را بـا مشـورت تشـکل هـای معدنـی در قانـون معـادن انجـام دادیم کـه بـرای تاییـد نهایـی بـه دولـت فرسـتادیم کـه در آن برخـی محدودیـت هـا کــه مانــع از ســرمایه گــذاری مــی شــد از پیــش روی آنهــا برداشــتیم.

وی بـا بیـان اینکـه نقشـه هـای یـک در 25 هـزارم کـه توسـط سـازمان زمیــن شناســی تهیــه شــده اقــدام خــوب امــا ناکافــی اســت ؛ افــزود : مــی بایسـت بـه ایـن گونـه اقدامـات سـرعت بخشـید تـا نیازهـای معدنـی کشـور مرتفـع شـود و در ایـن زمینـه از کلیـه عاقـه منـدان دعـوت مـی شـود تـا در ایـن زمینـه مـا را یـاری نماینـد.

وی در توضیـح ایـن مطلـب ، افـزود: در گذشـته اغلب اکتشـافات توسـط سـازمان زمیـن شناسـی انجـام مـی گرفـت و چـون بودجـه کافـی نداشـتیم رونــد اقــدام مــا بــا ســرعت کمتــری بــود امــا مــا در اواخــر ســال 92 حــدود 117 پهنــه اکتشــافی معدنــی را آزاد ســازی کــرده کــه 400 هــزار کیلومتــر مربــع وســعت داشــت کــه تــا ایــن لحظــه 300 هــزار کیلومتــر مربــع از 400 هـزار کیلومتـر مربـع واگـذار شـده ودر دسـت اقـدام اسـت کـه بخـش عمـده ای از آنهـا را توسـط ایمیـدرو در اسـتانهایی نظیـر: سیسـتان و بلوچسـتان؛ خراســان جنوبــی؛ کردســتان؛ اردبیــل؛ کرمانشــاه؛ آذر بایجــان شــرقی و غرب ـی و نق ـاط مرک ـزی انج ـام م ـی ش ـود.

وزیـر صنعـت، معـدن وتجـارت در بیـان اقدامـات انجـام شـده در بخـش معـدن ، افـزود : در سـال گذشـته بـا توافقـی میـان سـازمان انـرژی اتمـی و ایمیـدرو انجـام شـد 100 هـزار کیلومتـر مربـع از مناطقـی کـه م مـواد رادیـو اکتیـو و هـم سـایر مـواد معدنـی مـورد اکتشـاف مشـترک قـرار گیـرد.

وی در ادامــه در خصــوص مــس گفــت: مــا اعتقــاد نداریــم کــه مــس بص ـورت کات ـد ص ـادر ش ـود بلک ـه م ـی بایس ـت ب ـا تبدی ـل آن ب ـه محص ـوالت نهایـی نظیـر سـیم ، کابـل و وسـایل پیشـرفته الکترونیکـی مـی تـوان ارزش افــزوده بیشــتری ایجــاد کــرد.

نعمــت زاده در ادامــه گفــت: از کلیــه عاقــه منــدان در زمینــه هــای اکتشــاف ، مهندســی و بهــره بــرداری معدنــی کــه عاقــه منــد بــه ســرمایه گــذاری در معــدن وصنایــع معدنــی کشــورمان هســتند دعــوت بــه ســرمایه گــذاری مــی کنیــم.

وی در پایــان گفــت: امیدواریــم در آینــده نزدیــک در منطقــه تولیــد کننـده بسـیار مناسـبی در زمینـه مـواد معدنـی و محصـوالت وابسـته بـه آن و صنایــع پاییــن دســتی مربــوط بــه آن باشــیم .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.