چارهاندیشی برای گلوگاههای قاچاق

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از تیــن نیــوز، یکــی از چالشهــای موجــود نیـز «درب خـروج» گمـرک اسـت کـه بـا راهبنـد هوشـمند حـل خواهـد شـد.

ایــن شــرکتها مــورد قبــول ســازمان اســتاندارد بــوده و مؤسســات اسـتاندارد بـا ایـن شـرکتها در زمینـه بازرسـی کاال طبـق مقـررات مربوطـه بــه ارزیابــی کمــی و کیفــی کاال میپردازنــد.

بانــک مرکــزی و سیســتم بانکــی از شــرکتهای بازرســی کاال در زمینــه تطبیـق ارز پرداختـی بـه کاالهـا و گشـایش اعتبـار بهعنـوان معتمـد و ارزیـاب همـکاری دارنـد و بانکهـا اگـر بخواهنـد بابـت کاالیـی ارز پرداخـت کننـد، بـه وس ـیله ای ـن ش ـرکتها کاالی م ـورد نظ ـر را بررس ـی و ارزیاب ـی میکنن ـد.

کاالیـی کـه نیـاز بـه نمونهبـرداری و مجـوز قانونـی دارد و کاالهایـی کـه نیــاز بــه مجــوز نداشــته امــا بایــد مشــخص شــود در کــدام طبقــه تعرفــهای ق ـرار میگی ـرد ت ـا بت ـوان س ـود بازرگان ـی و حق ـوق ورودی را محاس ـبه ک ـرد.

ایــن اطاعــات درخصــوص تعییــن ماهیــت کاال و نیــز در تشــخیص اینکـه کاالیـی غیـر از آنچـه اظهارشـده اسـت کاربـرد دارد؛ بنابرایـن دیتـای مـورد نظـر بـا اسـناد تطبیـق داده شـده و اگـر اظهـار خافـی وجـود داشـته باش ـد، برخ ـورد خواه ـد ش ـد.

قبـا برخـی ارزیابـان گمـرک هنـگام ارزیابـی، کاال را چیـز دیگـری ارزیابـی میکردنـد امـا اکنـون بایـد اسـناد اظهارکننـده بـا ارزیابـی فیزیکی بررسـی شـود.

اگـر بارنامـه شـرکت حمـل، گواهـی بازرسـی، گواهـی مبـدا الکترونیکـی و دیگــر مــوارد بــه شــکل سیســتمی گرفتــه شــود، اطاعــات قابــل اتــکا خواهـد بـود. اکنـون گواهـی مبـدا دسـتی میآیـد کـه ارزش چندانـی نـدارد و بای ـد سیس ـتمی از کش ـور مب ـدا گرفت ـه ش ـود.

در حــال حاضــر دیتــای خــام اطاعــات شــرکتهای بازرســی گرفتــه میشــود کــه میتــوان بــه کمــک آن صحتســنجی کاال را انجــام داد.

فس ـاد جای ـی اس ـت ک ـه ارزی ـاب گم ـرک ب ـا صاح ـب کاال ب ـاالی س ـر کاال رفتــه و کاال طــور دیگــری دیــده میشــود. کرباســیان بــا اشــاره بــه اینکــه دو فرآینـد اکنـون مشـکل گمـرک اسـت، بیـان کـرد: ارزیابـی و درب خـروج همچنــان معضــل اســت کــه در مناقصــهای بــه دنبــال راهانــدازی راهبنــد هوشــمند بــدون دخالــت نیــروی انســانی هســتیم.

در ایــن صــورت نیــازی بــه ارزیــاب گمرکــی نیســت. فســاد ایــن اســت کـه از 10 کانتینـر، 9 مـورد آن متفـاوت از اظهارنامـه کاال اسـت، امـا بازرسـی نمیتوانــد بگویــد کــه ندیــدم. از همــه مهمتــر ارزیابــی را میتــوان قبــل از اظهــار تطبیــق داد، زیــرا بازرســی در کشــور مبــدأ صــورت میگیــرد، زمــان تحریـم نمیتوانسـتیم کاال را بازرسـی کنیـم بـه همیـن علـت در مقصـد انجـام میشـد. اکنـون در چیـن و برخـی کشـورهای دیگـر ایـن کار انجـام میشـود؛ بنابرایـن از ایـن اطاعـات بـدون هیـچ هزینـهای اسـتفاده خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.