شرکت گروه ملی فوالد در آستانه ورشکستگی

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس بــا اشــاره بــه مشــکات واحدهــای صنعتــی دچــار رکــود و تعطیــل شــده ،گفــت: اکنــون مهمتریــن مشــکل در سـطح شـرکتهای صنعتـی متعلـق بـه گـروه ملـی فـوالد ایـران بـا 5 هـزار نفـر پرســنل اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از فـارس ازاهـواز، جـواد کاظمنسـب در نشسـت بــا وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه وضعیــت صنایــع اســتان و مشـکات و چالشهـای آنهـا اظهـار کـرد: در حـال حاضـر بیشـتر صنایعهـای بـزرگ و کوچـک اسـتان و از جملـه اهـواز درگیـر مشـکل نقدینگـی هسـتند کـه بـه طـور حتـم بـرای ادامـه حیـات صنعـت اسـتان نیـاز اضطـراری بـه تزریـق نقدینگـی دارنـد.

وی ادامــه داد: برخــي از شــرکتهای صنعتــی بــرای رفــع معضــل نقدینگــی مجبــور بــه اســتفاده از تســهیات بانکــی بــا ســود بــاال شــدهاند. نماینــده مــردم اهــواز در مجلــس توضیــح داد: لولهســازی اهــواز طــی سـالهای گذشـته بـرای حـل مشـکل نقدینگـی موجـود از تسـهیات بانـک پاسـارگاد بـا نـرخ بهـره بـاال اسـتفاده کـرد و اصـل تسـهیات کـه در ابتـدا بالـغ بــر 150 میلیــارد تومــان بــود اکنــون بــه دلیــل عــدم پرداخــت اصــل وبهــره تس ـهیات بده ـی ش ـرکت لول ـه س ـازی اه ـواز ب ـه بان ـک پاس ـارگاد ب ـه ح ـدود 600 میلیــارد تومــان رســیده اســت.

کاظمنســب افــزود: متأس ـفانه ت ـا س ـال 97 ای ـن بده ـی ب ـه ان ـدازه ارزش شـرکت گردیـده وایـن شـرکت توسـط بانـک پاسـارگاد تصاحـب خواهـد شـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.