عقد تفاهم همکاری بین سازمان استاندارد ایران و روسیه

Elm va Sanat Rooz - - اخبار -

پیشنوی ـس تفاه ـم یادداش ـت هم ـکاری بی ـن س ـازمان مل ـی اس ـتاندارد ایــران و آژانــس فــدرال مقــررات فنــی و انــدازه شناســی فدراســیون روســیه امضـا شـد. پیشنویـس ایـن تفاهـم نامـه بـا حضـور سـنجابی معـاون ارزیابـی کیفیــت ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران و بریــس بتکمیــن معــاون رییــس اسـتاندارد روسـیه بـه امضـا رسـید و مقـرر شـد در آینـده نزدیـک بـه امضـای نهایـی برسـد.

ارتقــا و مســتحکم کــردن همــکاری در زمینههــای استانداردســازی و انــدازه شناســی بــا هــدف تبــادل اطاعــات و تجربیــات دوطــرف، تســهیل همکاریهــای دو جانبــه، تبــادل اطاعــات علمــی و فنــی مربــوط بــه حوزهه ـای استانداردس ـازی، بررس ـی مفاهی ـم و روشه ـای جدی ـد ب ـا ه ـدف ایجــاد نمونههــا، انجــام مقایســههای دو جانبــه درخصــوص اســتانداردهای ملـی اندازهگیـری و تحقیـق و گسـترش روشهـای جدیـد از جملـه مفـاد ایـن پیــش نویــس اســت.

تبـادل اطاعـات در حـوزه انـدازه شناسـی، تبـادل اطاعـات مربـوط بـه تجهیـزات موجـود در آزمایشـگاه و شـبکهها، ارائـه آمـوزش بـه کارکنـان هـر یــک از طرفهــا در حوزههــای استانداردســازی و اندازهشناســی بــا شــرایط ســود (منفعــت) دوجانبــه و ســایر حوزههــای مــورد عاقــه از مفــاد ایــن پیشنویــس اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.