اعتراض شدید توکلی به تالش وزارت نفت برای همکاری مجدد با توتال

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

احمـد توکلـی در اعتـرض شـدید بـه تـاش وزارت نفـت برای حضـور مجدد توتـال در صنعـت نفـت و گاز ایـران گفـت: دادگاه آمریـکا اسـناد رشـوه توتـال بـه مقـام نفتـی ایرانـی را افشـا کردند.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از هـم اندیشـی، در نامـه رییـس هیـأت مدیـره ســازمان مــردم نهــاد دیــده بــان شــفافیت و عدالــت بــه دادســتان کل کشــور بــا اشــاره بــه ســوابق منفــی مالــی و فنــی فــراوان شــرکت توتــال در ایــران بــه خصـوص پرداخـت رشـوه 60 میلیـون دالری بـه مقـام نفتـی ایرانی آمده اسـت: «انتظـار ایـن اسـت کـه پیـش از امضـای هـر قـراردادی بـا توتال فاسـد و مفسـد، از س ـامت فراین ـد در ای ـن مرحل ـه از بازگش ـت توت ـال ب ـه صنع ـت نف ـت کش ـور اطمین ـان حاص ـل ش ـود».

احمــد توکلــی، رییــس هیــأت مدیــره ســازمان مــردم نهــاد دیــده بــان شـفافیت و عدالـت بـا ارسـال نامـه ای بـه حجـت االسـام منتظـری، دادسـتان کل کشـور ضمـن ارائـه اسـناد مربـوط بـه پرداخـت رشـوه توسـط شـرکت توتـال بـه یکـی از مقامـات نفتـی ایرانـی در دوره اصاحـات و اعتـراض شـدید به تاش هـای وزارت نفـت بـرای بازگشـت مجـدد ایـن شـرکت فرانسـوی بـه صنعت نفت و گاز ایـران، خواسـتار برخـورد مراجـع قضایـی بـا مقـام نفتی گیرنده رشـوه شـد و از دادسـتان کل کشـور درخواسـت کـرد کـه نسـبت بـه طـرح دعـوی در زمینـه جرائــم راجــع بــه امــوال، منافــع و مصالــح ملــی و خســارت وارده بــه حقــوق عمومـی، اقـدام نمایـد.

در ایـن نامـه توکلـی ضمـن اشـاره بـه سـوابق به شـدت منفـی شـرکت توتال در ایـران از لحـاظ مالـی (پرداخـت رشـوه) و گـزارش هـای متعـدد کارشناسـان دربـاره خیانـت فنـی ایـن شـرکت فرانسـوی بـه ایـران در پـارس جنوبـی آمـده اسـت: «جنـاب آقـای دادسـتان کل کشـور! دقـت در حقایق مسـتند ارائه شـده، اصـرار بـه واگـذاری میـدان آزادگان در حالـی کـه ظرفیـت داخلـی وجـود دارد، واگـذاری فـاز 11 میـدان پـارس جنوبـی بـا تـرک تشـریفات مناقصـه و بی پاسـخ گذاش ـتن موض ـوع فس ـاد توت ـال و حت ـی دف ـاع از ای ـن ش ـرکت مفس ـد، ن ـزد ه ـر دادرس ـی س ـوء ظ ـن برانگی ـز اس ـت، چ ـه رس ـد ب ـه جنابعال ـی ب ـا س ـوابق قاب ـل تقدیـر. انتظـار ایـن اسـت کـه پیـش از امضـای هـر قـراردادی بـا توتـال فاسـد و مفسـد، از سـامت فراینـد در ایـن مرحلـه از بازگشـت توتـال بـه صنعـت نفـت کشـور اطمینـان حاصـل شـود. طبیعـی اسـت کـه رسـیدن بـه ایـن مقصـود باید از تعقیـب همـان مقـام نفتـی خائـن آغـاز گـردد. انتظـار ایـن اسـت کـه وظیفـه مذکـور در مـواد اشـاره شـده در صـدر نامـه انجـام گیـرد».

در ادامـه نـگاه دقیـق تـری بـه ابعـاد مختلـف ایـن نامه رییـس هیـأت مدیره سـازمان مـردم نهـاد دیـده بان شـفافیت و عدالـت مـی اندازیم:

در بخــش ابتدایــی ایــن نامــه، بــا اشــاره بــه وظایــف دادســتان کل کشــور مطابــق بــا مــاده 290 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مصــوب 1394 و تبصــره 1 مــاده 288 همیــن قانــون در زمینــه طــرح دعــوی در زمینــه جرائــم راجــع بـه امـوال، منافـع و مصالـح ملـی و خسـارت وارده بـه حقـوق عمومـی، اظهـار امیـدواری شـده اسـت کـه بـه همـت دادسـتان کل کشـور و قضـات بـا شـرافت محاکـم صالـح، منافـع و مصالـح ملـی در ایـن مـورد بـه درسـتی حفـظ گـردد.

کمیتــه مشــترک مدیریــت ،)JMC( مهمتریــن ایــراد باقــی مانــده مــدل جدیــد قراردادهــای نفتــی

در ادامـه ایـن بخـش از نامـه توکلـی ضمـن اشـاره بـه اقدامـات دیـده بـان شـفافیت و عدالـت و جمـع قابـل توجهـی از متخصصـان ذیربـط، دانشـگاهیان و خبـرگان در زمینـه نقـد الگـوی قراردادهـای نفتـی موسـوم بـه IPC و دو مرتبـه اص ـاح مصوب ـه دول ـت در ای ـن زمین ـه، آم ـده اس ـت: «مه ـم تری ـن ای ـراد باق ـی مانـده مربـوط بـه کمیته ای موسـوم بـه کمیته مشـترک مدیریت(CMI) اسـت». سـپس بـا اشـاره بـه بنـد «ت» مـاده 8 مصوبه شـرایط عمومـی، سـاختار و الگوی قراردادهـای باالدسـتی نفـت و گاز، آمـده اسـت: «همـان طـور کـه مشـاهده می شـود مشـخص نشـده در صـورت اختـاف در کمیتـه، مکانیـزم حـل اختـاف چیســت و مصوبــه در ایــن خصــوص ســکوت کــرده اســت. بــروز اختــاف در ایــن ســطح بیــن کارفرمــا و پیمانــکار بســیار محتمــل اســت؛ بــه خصــوص اینکـه پیمانـکار در دوره بهـره بـرداری نیـز حضـور دارد. همچنیـن طبـق مـاده 2 قان ـون اص ـاح قان ـون نف ـت مص ـوب ،1390 اعم ـال حاکمی ـت و مالکی ـت ب ـر مناب ـع نفت ـی ب ـه نمایندگ ـی از حکوم ـت اس ـامی ب ـا وزارت نف ـت اس ـت. ح ـال آن ک ـه س ـهم وزارت نف ـت در ای ـن موض ـوع ب ـه 50 درص ـد تقلی ـل یافت ـه اس ـت. بـر ایـن اسـاس هیـچ حقـی بـرای اعمـال حاکمیـت بـر پیمانـکار وجـود نـدارد؛ بنابرایـن در صـورت بـروز اختـاف، ارجـاع بـه دعـاوی بیـن المللـی صـورت مـی گیـرد و جـدای از نتیجـه داوری بیـن المللـی بـرای جمهـوری اسـامی، در تمام مـدت مناقشـه، عملیـات متوقـف مـی شـود کـه بـه هیـچ وجـه ایـن موضـوع بـه خصـوص در میادیـن مشـترک، بـه صـاح کشـور نیسـت».

در ادامــه ایــن بخــش از نامــه رییــس هیــأت مدیــره ســازمان مــردم نهــاد دیـده بـان شـفافیت و عدالـت ضمـن انتقـاد از عملکـرد وزارت نفـت و بخصـوص شـخص وزیـر نفـت در تحقیـر شـرکت هـا و متخصصـان ایرانـی و تکریـم شـرکت هـای خارجـی و توجـه بسـیار ویـژه بـه شـرکت نفتـی فرانسـوی، توتـال آمـده اسـت: «مقایسـه عملکـرد شـرکت هـای ایرانـی در زمـان تحریـم با شـرکت های خارجـی نظیـر توتـال در شـرایط عـادی بـی انصافـی و ناعادالنـه اسـت».

در نامـه توکلـی ضمـن اشـاره بـه تـاش زنگنـه بـرای تضعیـف پیمانـکاران ایرانـی بـا اعـام مکـرر افزایـش زمـان و هزینـه هـای پـروژه هایـی کـه در اختیـار آنه ـا ب ـوده اس ـت، آم ـده اس ـت: «ح ـال آن ک ـه ایش ـان ب ـه خوب ـی مطل ـع بودن ـد کـه اوال انجـام پـروژه در شـرایط تحریـم قابـل مقایسـه بـا زمـان عـادی نیسـت و ثانیـا قیمـت هـای نفـت در زمـان انجـام پـروژه هـا توسـط شـرکت هـای ایرانی چندی ـن براب ـر زم ـان وزارت ایش ـان ش ـده ب ـود و در صنع ـت نف ـت هزین ـه ه ـای پیمانـکاری ارتبـاط مسـتقیمی بـا قیمـت نفـت دارد».

در ادامــه ایــن بخــش از نامــه رییــس هیــأت مدیــره ســازمان مــردم نهــاد دیـده بـان شـفافیت و عدالـت ضمـن اشـاره بـه خـروج کامـل شـرکت هـای بیـن المللـی نفتـی نظیـر توتـال بـه محـض وقـوع تحریـم هـا، بـر نقـش مهـم شـرکت هـای ایرانـی بـرای ادامـه توسـعه صنعـت نفـت کشـورمان در شـرایط مذکـور، تآکیـد شـده اسـت.

بخـش دوم نامـه توکلـی بـه دادسـتان کل کشـور بـا ایـن جملـه شـروع مـی شــود: «آقــای زنگنــه در حالــی از توتــال بــه عنــوان شــرکتی کــه در کمــک بــه صنع ـت نف ـت ای ـران پیش ـرو ب ـوده و از آن تش ـکر میکن ـد ک ـه توت ـال ب ـر اس ـاس اس ـناد و م ـدارک تقدیم ـی س ـابقه ای کثی ـف و ض ـد مناف ـع ای ـران دارد».

بخــش ســوم نامــه مربــوط بــه مســائل فنــی توتــال در هنــگام توســعه میادی ـن نفت ـی و گازی در ای ـران اس ـت ک ـه ش ـامل تعل ـل توت ـال در توس ـعه ف ـاز 11 در گذشـته، عـدم تحقـق تولیـد در قـرارداد توسـعه میـدان سـیری و نحـوه توس ـعه فازه ـای پ ـارس جنوب ـی اس ـت. همچنی ـن عن ـوان ش ـده اس ـت ک ـه ب ـا توج ـه ب ـه حض ـور توت ـال در قط ـر و جذابی ـت باالت ـر ق ـرارداد قطر(مش ـارکت در تولیـد) نسـبت بـه ایـران، واگـذاری فـاز 11 به توتـال موجبـات سـرقت اطاعات بـرای بهبـود تولیـد در سـمت قطـر مـی شـود کـه مغایـر بـا منافـع ملـی اسـت.

در بخــش پایانــی نامــه توکلــی ضمــن اشــاره بــه پرســش هــای فــراوان مطـرح دربـاره موضـوع پرداخـت رشـوه توتـال بـه یکـی از مقامـات نفتـی ایـران در دوره اصاحـات کـه ضـرورت دارد وزیـر نفـت و همـکاران دیـروز و امـروزش ج ـواب بدهن ـد، ب ـه ای ـن موض ـوع اش ـاره ش ـده اس ـت: « آق ـای مهن ـدس زنگن ـه از س ـال 1376 ت ـا ‪)2005-1997( 1384‬ وزی ـر نف ـت ب ـوده اس ـت. رش ـوه خ ـواری مق ـام نفت ـی خائ ـن از خ ـرداد 1374 ت ـا آذر ‪)2004-1395 (1383‬ ادام ـه داش ـته اسـت. یعنـی عمدتـا در دوره صـدارت مهنـدس زنگنـه. میشـود احتمـال داد که وزیـر بـی اطـاع بـود، حراسـت چـه میکـرد؟ اگـر حراسـت هـم نمیدانسـت و یـا میدانسـت و بـه وزیـر نمـی گفـت، در هـر دو صـورت، مسـوولیت بـر عهـده وزیـر اسـت و بایـد پاسـخگو باشـد. در همیـن دوره وقتـی وزیـر نفـت مسـوولیت مقام نفتــی خائــن را در اوائــل ســال 2001 (اواخــر )1379 تغییــر میدهــد، از وزارت اطاعـات اسـتعام نکـرد؟ یـا وزارت اطاعـات کتمـان کـرد و یـا گفـت و اعتنـا نشـد؟ آقـای مهنـدس زنگنـه از سـال 2013 تـا کنـون وزیـر بـوده اسـت، از ایـن هم ـه اطاع ـات و اخب ـار منتش ـر ش ـده در س ـایت ه ـای مع ـروف تج ـاری نفت ـی بیخبــر بــوده اســت؟ آیــا بــرای دادن امتیازهایــی بــه بزرگــی واگــذاری میــدان آزادگان یـا فـاز 11 پـارس جنوبـی بـه توتـال، نبایـد الاقـل یکبـار در گـوگل توتال را جسـتجو میکـرد؟ اگـر او و همکارانشـان ایـن حقایـق را نمیداننـد، واویـا! و اگـر میداننـد و اصـرار میکننـد بایـد انگیـزه خویش را شـفاف سـازند». همچنین عن ـوان ش ـده اس ـت: «کس ـانی ک ـه ادع ـای دی ـن و اخ ـاق در اداره جامع ـه خ ـود ندارنـد، آن همـه مجـازات بـرای توتـال قایـل شـدند، آن هـم نـه بـرای خیانـت بـه فرانسـه یـا آمریـکا، بلکـه بـه خاطـر نقـض قانـون بـرای جلب سـود بیشـتر به کشـورش. مـا بـا آن مقـام ایرانـی کـه از راه وطـن فروشـی و خیانـت بـه مردمـش بـه مـال انـدوزی پرداخـت چـه کردیـم؟ کشـف نـام کسـی کـه در زمـان خاصـی رییــس یــک شــرکت مهندســی تابــع شــرکت نفــت بــا مالکیــت 90 درصــدی دولـت، بـوده اسـت و از اوائـل سـال 2001 یعنـی از اواخـر سـال 1379 بـه عنـوان مدیرعامـل سـازمانی مربـوط بـه مصـرف بهینـه سـوخت نصـب میشـود، خیلـی دش ـوار اس ـت؟»

در پایــان نامــه رییــس هیــأت مدیــره ســازمان مــردم نهــاد دیــده بــان شــفافیت و عدالــت بــه دادســتان کل کشــور ضمــن اشــاره بــه اختیــارات ایــن ســازمان مــردم نهــاد بــرای دادخواهــی در مراجــع قضایــی و شــبه قضایــی بــا توجـه بـه بنـد «چ» مـاده آییـن نامـه اجرایی تأسـیس و فعالیـت سـازمانهای غیر دولتـی، مصـوب جلسـه 1384/03/29 هیـأت وزیـران و مـاده 16 همـان مصوبه، آمـده اسـت: «جنـاب آقـای دادسـتان کل کشـور! دقـت در حقایـق مسـتند ارائه شـده، اصـرار بـه واگـذاری میـدان آزادگان در حالـی کـه ظرفیـت داخلـی وجـود دارد، واگـذاری فـاز 11 میـدان پـارس جنوبـی بـا تـرک تشـریفات مناقصـه و بـی پاسـخ گذاشـتن موضـوع فسـاد توتـال و حتـی دفـاع از ایـن شـرکت مفسـد، نـزد هـر دادرسـی سـوء ظـن برانگیـز اسـت، چـه رسـد بـه جنابعالـی بـا سـوابق قابـل تقدیـر. انتظـار ایـن اسـت کـه پیـش از امضـای هـر قـراردادی بـا توتـال فاسـد و مفسـد، از سـامت فراینـد در ایـن مرحلـه از بازگشـت توتـال بـه صنعـت نفـت کشـور اطمینـان حاصـل شـود. طبیعـی اسـت کـه رسـیدن بـه ایـن مقصـود باید از تعقیـب همـان مقـام نفتـی خائـن آغـاز گـردد. انتظـار ایـن اسـت کـه وظیفـه مذکـور در مـواد اشـاره شـده در صـدر نامـه انجـام گیـرد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.