کاهش قیمت نفت به زیان طرحهای توسعهای نفتی جهان

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

براســاس اعــام مراکــز بینالمللــی مطالعــات انــرژی، ســرمایهگذاری در طرحهـای باالدسـتی صنعـت نفـت و گاز جهـان در حدفاصـل سـالهای 2015 تـا 2020 میـادی بـا کاهـش 22 درصـدی مواجـه شـده و سـقوطی 740 میلیارد دالری را تجربـه خواهـد کـرد.

بــه عنــوان مثــال مؤسســه وود مکنــزی اعــام کــرده دو ســال پــس از آغــاز ماراتــن ســقوط قیمــت طــای ســیاه، تأثیــر ایــن بحــران بــر هزینــه سـرمایهگذاری بخـش اکتشـاف، کامـا هویداسـت و ایـن عـدد تـا یـک تریلیـون دالر افزایــش خواهــد یافــت.

مالکــون دیکســون یکــی از کارشناســان ارشــد ایــن مؤسســه معتقــد اســت: تأثیــر ســقوط قیمتهــا بــر بودجــه توســعه بخــش باالدســتی دنیــای امــروز فاجعهآمیــز اســت. شــرکتهای نفتــی بــا توقــف اجــرای طرحهــای توس ـعه ی ـا واگ ـذاری آنه ـا ت ـاش میکنن ـد خ ـود را ب ـا ش ـرایط جدی ـد تطبی ـق دهنــد. پیشبینیهــا حاکــی از آن اســت کــه در فاصلــه ســالهای 2015 تــا 2020 میـادی، 740 میلیـارد دالر پـروژه متوقـف خواهـد شـد و ایـن جریـان، همچنــان ادامــه خواهــد یافــت.

کارشناســان معتقدنــد فقــط در ســالهای 2016 و 2017 میــادی، 370 میلی ـارد دالر پ ـروژه نفت ـی متوق ـف میش ـود. ب ـا ت ـداوم بح ـران کنون ـی س ـقوط قیمتهـا، شـرکتهای فعـال در حـوزه اکتشـاف و تولیـد بیـش از هـر عاملـی بـه دنبـال دسـتیابی بـه نقطـه سـر بـه سـری تولیـد بـوده و ایـن وضعیـت تـا پایـان دهـه کنونـی، همچنـان ادامـه خواهـد یافـت.

تقریب ـا در هم ـه کش ـورهای دارن ـده ذخای ـر نفت ـی، م ـا ش ـاهد بازنگ ـری در اج ـرای طرحه ـای توس ـعه بودهای ـم. در ای ـاالت متح ـده، کاه ـش 125 میلی ـارد دالری هزینـه سـرمایهگذاری در سـال جـاری و سـال آینـده میـادی، بیـش از هـر چیـز بخـش حفـاری را تحـت تأثیـر قـرار داده اسـت. در ایـن میـان، کاهـش 53 درصـدی تعـداد دکلهـای خشـکی ایـن کشـور زنـگ خطـری بـرای فعـاالن صنعـت باالدسـتی نفـت اسـت.

تولی ـد نف ـت فراس ـاحلی در ایاالتمتح ـده را بای ـد قربان ـی نخس ـت بح ـران کنونـی دانسـت کـه 70 درصـد کاهـش تولیـد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. پروژههـای جدیـد فراسـاحلی کـه در آسـتانه تعییـن الگـوی سـرمایهگذاری قرار دارنـد، در افـق سـال 2020 میـادی بـا 80 میلیـارد دالر کاهـش سـرمایهگذاری در کنـار سـقوط 40 درصـدی طرحهـای توسـعه میادیـن آبهـای عمیـق و فـوق عمی ـق نش ـان میده ـد پروژهه ـای پرهزین ـه تولی ـد نف ـت خ ـام ت ـا چ ـه ح ـد در آسـتانه توقـف توسـعه قـرار دارنـد. از سـوی دیگـر، در مقایسـه بـا سـال 2014 میــادی، بودجــه اختصــاص یافتــه در بخــش فعالیــت هــای اکتشــافی 300 میلیـارد دالر کاهـش یافتـه اسـت.

آنــدرو التهــام، معــاون پژوهــش در بخــش اکتشــاف مؤسســه وود مکنــزی میگویـد: بـا وجـود کاهـش بیـش از 50 درصـدی فعالیـت های اکتشـافی از سـال 2014 میــادی تاکنــون و حــذف 42 میلیــارد دالر از بودجــه پیشبینــی شــده عملیــات اکتشــاف در ســال جــاری و ســال 2017 میــادی، هزینههــای ایــن فعالیتهـا کاهـش قابـل توجهـی، همسـو بـا خواسـتههای متصدیـان نداشـته اسـت. همچنیـن در پروژههـای آبهـای عمیـق بـه دلیـل انعقـاد قراردادهـای بلندمـدت حفـاری، امـکان کاهـش قیمـت مـورد توافـق تقریبـا وجـود نـدارد.

ام ـا در دیگ ـر مناط ـق فراس ـاحلی، واقعیته ـا نش ـان میده ـد پروژهه ـای بســیاری متوقــف شــده یــا هزینههــای توســعه آنهــا، مــورد بازنگــری قــرار گرفتهانــد. بــه ایــن ترتیــب، تنهــا نکتــه خوشــحالکننده در شــرایط کنونــی، کاهـش هزینههـای توسـعه و کـم شـدن بودجـه اجـرای طرحهـا خواهـد بـود.

بــه عنــوان مثــال، در پروژههــای شــیل ایاالتمتحــده در ســال 2015 میـادی، هزینههـای توسـعه در مقایسـه بـا دو سـال پیـش، حـدود 25 درصـد کاهـش یافتـه اسـت.

مــدل پژوهشــی مؤسســه وود مکنــزی نشــانگر آن اســت در پایــان ســال جـاری، مـا شـاهد کاهـش 10 درصـد دیگـر از هزینههای توسـعه میادین شـیل خواهی ـم ب ـود. گوی ـی طرحه ـای جدی ـد صنع ـت نف ـت بای ـد براس ـاس کاه ـش هزینههـای توسـعه، طراحـی و اجـرا شـوند. هرچنـد تـا زمـان بازگشـت تعـادل بـه بـازار و تثبیـت قیمتهـای پایـدار، بایـد همچنـان بـه انتظـار بنشـینیم.

روس ـیه نی ـز ش ـاهد کاه ـش ش ـدید طرحه ـای در دس ـت اج ـرا و 40 درص ـد ســقوط ســرمایهگذاری در طرحهــای باالدســتی خویــش در دو ســال فــرارو اسـت. هرچنـد بخـش قابل توجهـی از ایـن کاهش بـه دلیـل سـقوط ارزش روبل در برابـر دالر اسـت. رهبـران روسـیه، خواهـان حفـظ مقـدار تولیـد خویـش بوده و ت ـداوم بیش ـتر طرحه ـای حف ـاری آن ـان نش ـان میده ـد ب ـرای حف ـظ ش ـرایط کنونـی، تـاش زیـادی میکننـد. در مـاه مـارس، روسها توانسـتند بـه میانگین تولیـد روزانـه خیرهکننـده 10 میلیـون و 900 هـزار بشـکه در روز دسـت یابنـد کـه ایـن عـدد در سـه دهـه اخیـر، کمنظیـر بـوده اسـت.

در خاورمیانـه امـا شـاهد کمتریـن تأثیـر از بحـران جهانـی سـقوط قیمـت نفــت خــام بودهایــم. چنــد کشــور ایــن منطقــه خواهــان حفــظ ســهم بــازار خویــش بــه هــر بهایــی هســتند و بویــژه، رهبــران عربســتان ســعودی اعــام کردهانــد در دو ســال فــرارو، تغییــری در ســبد ســرمایهگذاریهای خــود اعمـال نخواهنـد کـرد. فرامـوش نکنیـد در همیـن مـدت، شـاهد کاهـش تولید نفــت خــام بــه دلیــل توقــف اجــرای طرحهــای باالدســتی بودهایــم.

مؤسســه وود مکنــزی اعــام کــرده در فاصلــه ســالهای 2016 تــا 2020 میـادی، تولیـد جهانی طای سـیاه بـا کاهش بیـش از هفت میلیون بشـکهای روبـهرو خواهـد شـد. در کوتاهمـدت نیـز براسـاس پیشبینـی کارشناسـان ایـن مؤسسـه در سـال جـاری و سـال آینـده میـادی، بـه ترتیـب شـاهد کاهـش 3 و 4 درص ـدی تولی ـد نس ـبت ب ـه س ـال 2014 می ـادی و آغ ـاز س ـقوط قیمته ـا و برابـر بـا پنـج و شـش میلیـون بشـکه در روز خواهیـم بـود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.