بازگشت اوپک به قدرت

Elm va Sanat Rooz - - نفت و گاز -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از خبـر آنایـن، سـید حمید حسـینی، عضـو هیأت مدیـره اتحادیـه صادرکننـدان نفـت، گاز و پتروشـیمی دربـاره توافـق اخیـر اوپکـی ه ـا و جای ـگاه ای ـران در ای ـن تواف ـق گف ـت: تواف ـق اعض ـای اوپ ـک را برج ـام نفت ـی مـی تـوان تلقـی کـرد، چـون برجـام یـک توافقـی بـود کـه سـرانجام میـان ایـران و کشـورهای1+5 صـورت گرفـت کـه راهـی را بـرای اقتصـاد کشـور بـاز کـرد کـه نفـس بکشـد و بتوانـد بـا اقتصـاد جهانـی پیونـد بخـورد.

وی افـزود: توافـق اخیـر کشـورهای نفتـی و غیـر نفتـی مبنـی بـر کاهـش نفت نیـز بـه نظـر می رسـید کـه برجامی بـود که هیچ کـس انتظـار نداشـت؛ ایـده آل این بـود در شـرایطی کـه قیمـت هـا رو بـه کاهـش اسـت، همـه کشـورها تولیـد خـود را در سـطح فعلـی متوقـف کننـد و افزایـش تولید نداشـته باشـند، شـاهد بودیـم که با رایزنیهایـی کـه انجـام شـد، تصمیـم بـه کاهـش تولیـد نفـت گرفته شـد که بـه نظر مـی رسـد اوپـک بـه روزهـای اوج قـدرت خـود در بـازار بـاز گشـته اسـت.

حس ـینی عن ـوان ک ـرد: یک ـی از عوام ـل بنیادی ـن ب ـازار نفت،ت ـوازن عرض ـه و تقاضـا اسـت؛ در دوران جنـگ سـرد بـرای اینکـه بـازار را کنتـرل کننـد، همیشـه س ـعی کردن ـد ک ـه تع ـادل بی ـن عرض ـه و تقاض ـا را بره ـم بزنن ـد.

پـس از فروپاشـی و از سـال 2000 بـه بعـد شـاهد برگشـت تـوازن بیـن عرضـه و تقاضـا دربـازار بودیـم و بـازار توانسـت از طریـق تعـادل عرضـه و تقاضـا بـازار ار مدیریــت کند.

وی بـا بیـان اینکـه اگرچـه مسـائل روانـی و سیاسـی در بـازار تأثیرگـذار اسـت، ولـی عنصـر اصلـی در تعیین قیمـت، عرضـه و تقاضاسـت، یادآورشـد: از دو تا سـه سـال گذشـته عربسـتان بـا ایـن توجیـه که قیمـت نفت بـاال باعـث اقتصادی شـدن تولیـد نفـت از خلیـج مکزیـک و دریـای شـمال و تولید نفـت های غیر متعـارف می شـود، آغازبـه افزایـش تولیـد کرد.

ای ـن فع ـال اقتص ـادی گف ـت: همزم ـان روس ـیه و ع ـراق نی ـز آغ ـاز ب ـه افزای ـش تولیـد کردنـد بـه طـوری کـه ناگهـان شـاهد5.2 میلیون بشـکه نفـت مـازاد در بـازار ش ـدیم؛ ای ـن می ـزان نفــت اضاف ـه ب ـه ب ـازار نف ـت فش ـار آورد و قیم ـت نف ـت را 60 درصـد کاهـش داد. امـا هـم اکنـون همـه پذیرفتـه انـد کـه عرضـه و تقاضـا معیـار تعییـن کننـده ای اسـت.

حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه تغییـر مواضـع عربسـتان و تصمیـم بـه کاهـش تولیـد یـک پیـروزی محسـوب می شـود،عنوان کـرد:« اثـر این تصمیـم نیز در بـازار مشـخص اسـت، بـه طـوری که هـم اکنـون شـاهد افزایـش قیمـت در بازار هسـتیم و همـه کارشناسـان پیـش بینـی مـی کننـد کـه قیمت نفـت طی یکسـال آینـده در کانـال 50 الـی 60 دالر قـرار مـی گیـرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.