افزایش قیمت تمام شده پتروشیمی در 5 سال اخیر

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

مدیـر برنامهریـزی و توسـعه شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی از ۴۶ میلیون تـن ظرفیـت نصـب شـده در صنعـت پتروشـیمی کشـور خبـرداد و گفـت: در 7 مـاه سـال 95 فقـط 28 میلیـون تـن انـواع محصـوالت پتروشـیمی تولیـد شـد.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از پایـگاه تحلیلـی خبـری البرزبـان، فرنـاز علوی مدیربرنامهریـزی و توسـعه شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی در یـک نشسـت خبــری کــه در ایــن شــرکت برگــزار شــد بــا اشــاره بــه ظرفیتســازی صنعــت پتروشــیمی در طــول ســالهای گذشــته،گفت: در حــال حاضــر ۴۶ میلیــون تــن ظرفیــت نصــب شــده صنایــع پتروشــیمی در ایــران اســت کــه بــا توجــه ب ـه تحریمهای ـی ک ـه از س ـال 91 اعم ـال ش ـد نتوانس ـتیم ب ـه تولی ـدی ک ـه م ـد نظرمـان بـود و بـه میـزان ایـن ظرفیـت نصـب شـده اسـت، دسـت پیـدا کنیـم.

وی بـا اشـاره بـه تولیـد انـواع محصـوالت پتروشـیمی در سـال 94 گفـت: ح ـدود 46.1 میلی ـون ت ـن ان ـواع محص ـوالت پتروش ـیمی تولی ـد کردی ـم ک ـه عرض ـه محص ـوالت پتروش ـیمی ب ـرای ص ـادرات در ای ـن س ـال 18.8 میلی ـون تـن و عرضـه در داخـل کشـور 12 میلیـون تـن بـود.

ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه عرضــه محصــوالت پتروشــیمی در 7 ماه ـه س ـال 95 گف ـت: تاکن ـون 11.6 میلی ـون ت ـن ص ـادرات و 8.5 میلی ـون تـن نیـز انـواع محصـوالت پتروشـیمی در داخـل کشـور عرضـه شـده اسـت ک ـه ت ـا پای ـان س ـال 95 ح ـدود 20 میلی ـون ت ـن خواه ـد رس ـید.

علــوی بــا اشــاره بــه ارزش صــادرات محصــوالت تــا ســال 90 گفــت: همانطـور کـه در جـداول مختلـف مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت تـا سـال 90 شـاهد رشـد ارزش صـادرات محصـوالت پتروشـیمی بودیـم امـا از سـال 91 بــه دلیــل اعمــال تحریمهــا ارزش صــادرات محصــوالت پتروشــیمی کاهــش پیــدا کــرد تــا اینکــه در ســال 94 ایــن آمــار بــه 9.6 میلیــارد دالر رس ـید و ت ـا پای ـان مهرم ـاه س ـال 95 نی ـز 4.8 میلی ـارد دالر ص ـادرات ان ـواع محصــوالت پتروشــیمی بــوده اســت.

وی بـا اشـاره بـه اینکه 34 درصـد از ارزش فـروش را محصـوالت پلیمری تشـکیل میدهنـد، افـزود: از طرفـی نیـز ۵۵ درصـد از کاهـش قیمـت را ایـن گـروه بـه خـود اختصـاص دادهاند.

علــوی بــا اشــاره بــه شــرکتهای پتروشــیمی بــا خــوراک گاز گفــت: 43 درصــد از درآمــد قیمــت تمــام شــده از درآمــد فــروش متعلــق بــه ایــن شــرکتها اســت و از طرفــی نیــز ســود عملیاتــی متعلــق بــه ایــن شــرکتها نیــز حــدود 43 درصــد بیشــتر از مابقــی شــرکتهای پتروشــیمی اســت.

مدیـر برنامـه ریـزی و توسـعه شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بـا اشـاره بــه میــزان مالیاتــی کــه از شــرکتهای پتروشــیمی در ســال 94 اخــذ شــد، گف ـت: بخ ـش زیــادی از ای ـن ش ـرکتها ب ـه دلی ـل فعالی ـت در مناط ـق وی ـژه اقتص ـادی مع ـاف از مالی ـات هس ـتند و در س ـال 94 تنه ـا 2.6 درص ـد از ای ـن شــرکتها مالیــات پرداخــت کردهانــد.

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هایــی کــه در ۵ ســال گذشــته در شــرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی صـورت گرفـت، گفـت: در ۵ سـال گذشـته شـاهد افزایــش نســبی هزینههــا در شــرکتهای پتروشــیمی بودیــم کــه عمدتــا ایـن هزینههـا شـامل تـورم، کاهـش قیمـت جهانـی محصـوالت پتروشـیمی و افزایــش قیمــت خــوراک گاز بــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا پیــش از واگــذاری واحدهــای پتروشــیمی برنامــه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی بــه طــور کامــل محقــق میشــد، تصریـح کـرد: پـس از واگـذاری بـا مشـکاتی روبـرو بودیـم کـه نتوانسـتیم بـه هدفهــای تعییــن شــده دســت پیــدا کنیــم.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول در ســال 95 فقــط 28 میلیــون تــن انــواع محصــوالت پتروشــیمی تاکنــون تولیــد شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه طرحهــای جدیــد شــرکت ملــی پتروشــیمی گفــت: از طرحهــای جدیــد ایــن شــرکت میتــوان بــه تبدیــل گاز طبیعــی و الفیــن هــا و تبدیــل بــه پروپــان بــه پروپیلــن اشــاره کــرد. همچنیــن قطبهــای جدیـد پتروشـیمی کـه شـامل طـرح توسـعه منطقـه ویـژه ماهشـهر میشـود در دســتور کار قــرار گرفتــه و در کنــار آن منطقــه پارســیان، الوان، قشــم، جاسـک و چابهـار نیـز از قطبهـای جدیـد شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی خواهـد بـود.

ایــن مقــام مســوول بــا اشــاره بــه وضعیــت پتروشــیمیهایی کــه بــا خــوراک مایــع کار میکننــد، خاطرنشــان کــرد: سیاســتگذاریهای کان بــرای بهبــود شــرایط ایــن پتروشــیمیها در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت امــا هرگونــه اعمــال تخفیــف و یــا نــرخ جدیــد خــوراک بــرای ایــن واحدهــا بایــد حتمــا از طریــق قانــون و زیــر نظــر مجلــس شــورای اســامی صــورت پذیــرد بنابرایــن شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی نمیتوانــد بــدون مجــوز اقدامــی را انجــام دهــد.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه مراجعــه ســرمایهگذاران خارجــی بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت پتروشــیمی ایــران گفــت: تاکنــون س ـرمایهگذارانی از کش ـورهای جن ـوب ش ـرق آس ـیا و اروپ ـا ب ـه شــرکت مل ـی صنایــع پتروشــیمی مراجعــه کردهانــد و پیشبینــی میشــود در ماههــای آینــده نیــز ایــن مراجعــات ادامــه داشــته باشــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.