همکاری ایران و آلمان در حوزه پتروشیمی

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

رابطــه ایــران و آلمــان رابطــه دیرینــه و اســتراتژیک اســت در ادام ـه رواب ـط تج ـاری و اقتص ـادی، ایـران و آلمـان بـرای گشـایش خـط اعتبــاری 12 میلیــارد یورویــی بــا هــدف ســرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی مذاکــره مــی کننــد.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از شبســتان، آلمــان بــزرگ تریــن اقتصــاد اروپــا و یکــی از قــدرت هــای بــزرگ اقتصــادی دنیاســت کــه از نظــر صــادرات، جایــگاه اول جهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اقتصــاد آلمــان بــر دو س ـتون اساس ـی خدم ـات و صنع ـت متکـی اسـت کـه بیـش از 99 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور را تشــکیل مــی دهــد؛ همــه ســاله بخ ـش کثی ـری از کل واردات ای ـران کــه بیشــتر کاالهــای ضــروری و ســرمایه ای اســت، از ایــن کشــور تأمیــن مــی شــود.

بنابرایــن گــزارش، رابطــه ایــران و آلمــان رابطــه دیرینــه و اســتراتژیک اســت و فعــاالن اقتصــادی ایــران در طــول ســالهای گذشــته همــواره خاطــرات خوشــی در ارتبــاط بــا شــرکتهای آلمانــی داشــتهاند. بســیاری از کاالهــای ســنتی کشــورمان ماننــد فــرش خشــکبار زعفـران و ... از گذشـته بـا مرکزیـت آلم ـان ب ـه اروپ ـا ص ـادر ش ـده اس ـت کــه ایــن برنامــه در حــال حاضــر و پـس از لغـو تحریـم هـا برقـرار شـده اســت. در ادامــه روابــط تجــاری و اقتصــادی، ایــران و آلمــان بــرای گشــایش خــط اعتبــاری 12 میلیـارد یورویـی بـا هـدف سـرمایه گــذاری در صنعــت پتروشــیمی مذاکــره مــی کننــد.

ایــن گــزارش مــی افزایــد: حســین علیمــراد، مدیــر ســرمایه گــذاری شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی گفــت: " در نشســت مشـترک ایـران و آلمـان در سـفارت جمهــوری اســامی ایــران در برلیـن کـه بـا هـدف جـذب سـرمایه گــذاری، مشــارکت شــرکتها، بانکهــا و مؤسســات بیمــهای ایــن کشــور برگــزار شــد مدیــران عامــل و مدیــران ارشــد شــرکتها و هلدینگهــای فعــال در صنعــت پتروشــیمی ایــران بــه معرفــی طرحهــای مهــم پرداختنــد. طرحــی کــه بــه عنــوان راه ســریع موردنظــر بانکهــای آلمانــی بــود مشــتمل بــر تأمیــن مالــی یــک یــا 2 پــروژه وابســته بــه شــرکت مل ـی صنای ـع پتروش ـیمی ای ـران ب ـا توجــه بــه دولتــی بــودن آن اســت تــا پــس از آن طرحهــای بخــش خصوصــی تأمیــن مالــی شــود. شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی از ارائــه گارانتــی دولتــی بــرای پروژههــا اجتنــاب خواهــد کــرد و اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه بـه پـروژه هــا بــا توجــه بــه ماهیــت آن هــا ورود کنی ـم. خ ـط اعتب ـاری کنون ـی آلمـان سـه میلیـارد یـورو اسـت کـه پیــش بینــی میشــود تــا ســقف 6 میلیـارد یـورو قابـل افزایـش باشـد، امـا مذاکـره ما بـرای 6 میلیـارد یورو دیگـر افـزون بـر خـط اعتبـاری سـه میلیــاردی اســت."

ی ـادآور م ـی ش ـود: ش ـرکت مل ـی صنایـع پتروشـیمی بـا بهرهبـرداری از واح ـد تولی ـد ک ـود ش ـیمیایی ش ـیراز، در ســال 1342 آغــاز بــه کار کــرد. ایــن شــرکت بــا گســترش صنعــت در قالــب ســه طــرح عمرانــی در فاصلــه ســالهای 1342 تــا 1365 مرحلــه توسـعه نخسـتین خـود را، پشـت سـر گذاشــت. فعالیــت ایــن شــرکت، در زمین ـه تولی ـد ک ـود ش ـیمیایی و م ـواد اساســی پتروشــیمیایی و شــیمیایی باعــث خودکفایــی ایــران از مــواد نامبـرده شـد. راهانـدازی مجتمعهای پتروشـیمی گوناگـون ماننـد: فارابـی، خارک، پاسـارگاد، کربن اهـواز، رازی و طرحهـای توسـعه پتروشـیمی شـیراز از اقدامــات ایــن شــرکت در مرحلــه گســترش آغازیــن خــود بودهاســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.