صنعت پتروشیمی مانعی برای خروج ارز از کشور

Elm va Sanat Rooz - - پتروشیمی -

صنعــت پتروشــیمی دو فاکتــور مهــم اقتصــادی درحــوزه ارز را انجــام مـی دهـد و برخـاف برخـی از صنایـع کـه فقـط مانـع از خـروج ارز هسـتند، صنعــت پتروشــیمی هــم مانــع از خــروج ارز مــی شــود و هــم بــرای کشــور ارزآور اســت.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از پتــرون، غــام علــی جعغــرزاده عضــو کمیسـیون برنامـه و بودجـه و محاسـبات مجلـس شـورای اسـامی بـا تأکیـد برنقـش مهـم صنعـت پتروشـیمی در اقتصـاد کشـور اظهارکـرد: مجلـس در هــر بودجــه ای بــه دنبــال ایــن اســت کــه تــراز صــاردات از واردات بیشــتر باشــد و ذخایــر ارزی رونــد نزولــی داشــته باشــد. در ایــن میــان صنعــت پتروشــیمی مــی توانــد تکیــه گاه مثبتــی بــرای اقتصــاد کشــور باشــد.

وی بـا بیـان ایـن کـه قیمـت خـوراک در صنعـت پتروشـیمی بسـیار حائـز اهمیــت اســت گفــت: مجلــس در زمــان تنظیــم بودجــه بایــد بــه فرمولــی برسـد کـه قیمـت خـوراک پتروشـیمی بـه نـرخ متعـادل رسـانده شـود تـا هـم از ثـروت ملـی درسـت اسـتفاده شـود و هـم توجیـه اقتصـادی بـرای سـرمایه گـذاران صنعـت پتروشـیمی داشـته باشـد.

عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس دهــم عنــوان کــرد: بــه دلیــل ارزان بــودن قیمــت خــوراک پتروشــیمی در برخــی ازکشـورهای همسـایه، سـرمایه گـذاران انتظـار دارنـد تـا قیمـت خـوراک در کش ـور ب ـر اس ـاس قیم ـت خ ـوراک کش ـورهای همس ـایه تعیی ـن ش ـود ک ـه ب ـه نظــر مــی رســد ایــن کار امــکان پذیــر نیســت.

جعغــرزاده بــا بیــان ایــن کــه صنعــت پتروشــیمی باعــث مــی شــود تــا از خــام فروشــی مــواد فاصلــه بگیریــم خاطــر نشــان ســاخت: صنعــت پتروشــیمی یکــی از صنایــع مهــم در کشــور اســت کــه در آن اشــتغالزایی زیــادی وجــود دارد بــه ایــن دلیــل مجلــس بــا همــکاری خــود خواهــان آن اســت تــا صنعــت پتروشــیمی در کشــور تقویــت شــود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.