رتبه چهارم ایران در تولید سیمان دنیا

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

وزیـر اقتصـاد در حاشـیه اجـاس شـرکت های سـپرده گـذاری آسـیایی گفــت: در صنعــت ســیمان بــا تولیــد بیــش از 1.8 درصــد از کل تولیــدات دنیـا رتبـه چهـارم را در اختیـار داریم.

بـه گـزارش عصـر به نقـل از تـراز، علـی طیـب نیـا وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی در حاشـیه اجـاس شـرکت هـای سـپرده گـذاری آسـیایی گفـت: الیحــه آزاد ســازی ســهام عدالــت از سـوی دولـت بـه مجلـس ارایه شـده و بعـد از نظـر مقـام معظـم رهبـری آزاد ســازی میشــود.

وی بیـان داشـت: همان طـور که میدانیــد جمهــوری اســامی ایــران ب ـه عن ـوان ق ـدرت تأثیرگ ـذار منطق ـه در ســالیان اخیــر در زمینــه هــای اقتصادی پیشـرفتهای چشـمگیری داشــته اســت کــه بــه ویــژه پــس از برجـام نمـود فراوانـی داشـته اسـت. در دقایــق کوتاهــی کــه در خدمــت شــما عزیــزان و متخصصــان هســتم گوشــه ای از ایــن دســتاورد هــا را از منظر چشـم اندازهـای اقتصـاد ایران پــس از برجــام بازگــو خواهــم کــرد.

طیــب نیــا اظهــار داشــت: در اقتصــاد کان، در حالــی کــه رشــد اقتصــادی ســال 91 ایــران برابــر منفــی8.5 درصــد و ســال 92 برابــر منفـی 2.2 درصـد بوده اسـت، پس از برجـام تولیـد ناخالـص داخلی کشـور در۳ماهـه اول 95 در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبـل ، ۴.۴ درصـد رشـد را نشــان مــی دهــد کــه ســرآغازی بــرای بهــار اقتصــادی ایــران اســت.

وزیــر اقتصــاد افــزود: در زمینــه تــورم، در حالــی نــرخ تــورم کشــور در 12 ماهــه منتهــی بــه مهرمــاه 95 بــه9.7 درصــد رســیده اســت کــه در دوره مشــابه ســال قبــل برابــر 13.3 درصـد و سـال پیـش از آن برابـر2.63 درصــد بــوده اســت.این نشــان از تغییــرات شــگرف در ســاختار کان اقتصــادی ایــران بــوده کــه زمینــه را بـرای امنیـت بیشـتر سـرمایه گـذاران خارجــی و تولیــد کننــدگان داخلــی فراهــم آورده اســت.

وی عنــوان کــرد: در زمینــه نــرخ ارز، از مــرداد مــاه ســال 92 کــه مصـادف بـا آغـاز بـه کار دولـت فعلـی اســت تــا آبــان مــاه 95 ، ارز رســمی کش ـور بس ـیار ب ـا ثب ـات عم ـل ک ـرده و بــا تغییــر اندکــی از 2480 تومــان بــه 3175 تومـان رسـیده اسـت کـه خـود بیانگـر آرامـش و ثبـات کافـی در بـازار ارز ایـران اسـت. مـورد بسـیار مهمـی کـه همه سـرمایه گـذاران و تحلیلگران بــدان واقفنــد.

طیبنیــا افــزود: امــا در رابطــه ب ـا موقعی ـت ممت ـاز ای ـران در منطق ـه توجــه شــما را بــه آمــار و ارقامــی پیرامــون جایــگاه کشــور ایــران در منطق ـه خاورمیان ـه جل ـب م ـی کن ـم.

وزی ـر اقتص ـاد گف ـت: ای ـران دارای رتبــه اول ذخایــر گازی خاورمیانــه و رتبـه دوم ذخایـر نفتـی اسـت، صاحب رتبــه اول ذخایــر معدنــی اســت و از لحــاظ GDP رتبــه ســوم منطقــه و از حیـث جمعیـت رتبـه دوم را داراسـت. جمعیــت جــوان و تحصیــل کــرده ایرانــی درصــد باالیــی از جمعیــت کشــور را تشــکیل دادهانــد کــه خــود نشـان از آمـاده بـودن زیـر سـاخت الزم در بســیاری از مــوارد اســت.

وی اضافــه کــرد: امــروز ایــران ب ـه بزرگتری ـن ب ـازار نوظه ـور ن ـه تنه ـا خاورمیانــه، بلکــه جهــان تبدیــل ش ـده اس ـت ک ـه ع ـاوه ب ـر دارا ب ـودن مناب ـع طبیع ـی و ذخای ـر ذک ـر ش ـده، بــه لحــاظ منابــع انســانی و نیــروی تحصیــل کــرده و متخصــص نیــز س ـرآمد اس ـت. پ ـس از برج ـام ای ـران بـه کشـوری بـا کمتریـن ریسـکهای سیاســی و کشــوری تبدیــل شــده اسـت کـه مویـد تبدیـل آن بـه قـدرت اقتصــادی نوظهــور اســت.

وی بیــان داشــت: صنعــت نفـت،گاز و پتروشـیمی، ایـران دارای 9 درصــد از ذخایــر نفــت جهــان و 18 درصــد از ذخایــر گازی دنیاســت کــه از ایــن حیــث یکــی از بزرگتریــن بازیگــران انــرژی جهــان اســت، از حیــث ذخایــر گازی ایــران رتبــه دوم دنی ـا و ب ـه لح ـاظ ذخای ـر نفت ـی رتب ـه سـوم را داراسـت کـه نشـان از عظمت و ظرفیــت ایــن صنعــت اســتراتژیک در ایــران است.پتروشــیمیهای مــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ۰۶ میلیــون تــن محصــوالت پتروشــیمی را دارا هسـتند کـه نیـاز بسـیاری از بازارهای جهانــی را تأمیــن میکننــد.

طیبنیــا گفــت: در صنعــت خودروسـازی، ایـران بـا تولیـد بیـش از 1.2 درصــد از کل خودروهــای دنیــا رتبــه 18 ام را از حیــث تعــداد تولیـدات داراسـت .ایـن صنعـت بـه تنهایــی بیــش از 3 درصــد از GDP کشــور را مــی ســازد.

وزی ـر اقتص ـاد اف ـزود: در صنع ـت فلــزات اساســی و معــادن، کشــور مــا دارای ذخایــر تخمیــن زده شــده ای بالــغ بــر 43 میلیــارد تــن و 700 میلیــارد دالر اســت، نیــروی کاری موج ـود در ای ـن صنع ـت بال ـغ ب ـر ۰۰۶ هــزار نفــر محاســبه شــدهاند ،رتبــه دوم جهــان بــه لحــاظ ذخایــر مــس و دهــم دنیــا بــه لحــاظ ســنگ آهــن هسـتیم که منابـع اسـتراتژیک دنیای امــروز محســوب میشــوند.

وی ادامــه داد: در صنعــت سـیمان بـا تولیـد بیـش از 1.8 درصد از کل تولیـدات دنیـا رتبه چهـارم را در اختیــار داریــم، صنعــت داروســازی ایــران بــا دارا بــودن طیــف وســیعی از مــواد اولیــه، محصــوالت متنــوع و ســابقه 70 ســاله در تولیــد دارو ام ـروز ب ـه عن ـوان یک ـی از قطبه ـای دارویـی منطقـه و جهـان مشـغول بـه فعالیــت اســت.

وی گفــت: بــه گوشــهای از سیاسـتهای تشـویقی درنظـر گرفته شـده جمهـوری اسـامی ایـران برای س ـرمایه گ ـذاران خارج ـی اش ـاره م ـی کنـم کـه شـامل مشـوق هـای قانونی، مالیاتــی و منطقــه ای اســت.

طیبنیــا اظهــار داشــت: فراینــد کوتــاه و ســریع درخواســت پذیــرش و تصویــب ســرمایههای خارجـی و تصمیـم گیــری نسـبت بـه درخــ ـواستهای س ـرمایه گـــ ـذاران خـــارجی. بـه طـور مثـال در سـرمایه گـذاری در سـبد سـهام بـرای پذیرش سـرمایه گـذار خارجـی حداکثـر 7 روز کاری الزم اســت.

وزیـر اقتصـاد گفت: برخـورداری ســرمایهگذاران خارجــی از رفتــار مشــابه و برابــر بــا ســرمایهگذاران داخلــی و برخــورداری ســرمایه گـذاران خارجـی از حقـوق، حمایـت ه ـا و تس ـهیات یکس ـان ب ـا س ـرمایه گــذاران داخلــی کــه در قوانیــن و اســتانداردهای بیــن المللــی تحــت عنـوان «رفتـار عادالنـه» عنوان شـده اســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.