نگرانی ها و گرانی های بازار سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از ســیمان خبــر، افزایــش بــی رویــه بهــای سـیمان، فـوالد و آهـن آالت، در فاصلـه هـای زمانـی انـدک عـاوه بـر سـیر صعـودی قیمـت محصـوالت سـیمانی و فـوالدی، تـورم را افزایـش داده و بـار ایـن پدیـده نامیمـون هـر روز افـزون تـر از دیـروز بـر دوش مـردم سـنگینی مـی کنـد.

بـه همیـن سـبب ایـن مقوله عـاوه بر بـروز بیـکاری حـاد در مشـاغل کارگری و فنـی، نگرانـی هـای. صاحبـان ِح َرف و مشـاغل آزاد، شـرکت هـای تولید کننده مصالـح سـاختمانی و انجمن هـای سـاختمانی را افزایش داده اسـت.

اخیــرا جمعــی از شــرکت هــای پیمانــکاران، انجمــن هــای راه و سـاختمان، انبـوه سـازان مسـکن و شـرکت هـای تولیـد محصـوالت سـیمانی و فــوالدی غــرب کشــور در نامــه ای خطــاب بــه رییــس جمهــور بــا ابــراز نگرانــی شــدید خــود از وضعیــت بــه وجــود آمــده، خواســتار اتخــاذ تدابیــر کارآمــد و چــاره جویــی دولــت شــدند.

همانگونــه کــه مســتحضرید یکــی از مهمتریــن مؤلفــه هــای توســعه مطلــوب، برخــورداری از مزایــای یــک اقتصــاد شــکوفا یــا الاقــل معتــدل اســت. متأســفانه در حــال حاضــر ایــن بخــش مهــم، تحــت تأثیــر عوامــل لجـام گسـیخته بـی توجهـی، آنچنـان آسـیب دیـده اسـت کـه شـاید ترمیـم آن غیــر قابــل جبــران باشــد.

بزرگتریــن آســیب در عرصــه اقتصــادی، همانــا افزایــش قیمــت و بــه تعبیــری گرانــی بــی رویــه، روز افــزون و جهشــی مصالــح ســاختمانی و در رأس همــه آنهــا ســیمان، فــوالد و آهــن آالت مــی باشــد.

نگاهـی هـر چنـد کوتـاه بـه قیمـت سـیمان و سـایر مصالـح سـاختمانی نشـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه نـرخ ایـن کاالهـا در کمتریـن زمـان بیشـترین جه ـش را پی ـدا ک ـرده اس ـت ت ـا ب ـه ح ـال ک ـه حت ـی در ط ـول ی ـک روز ب ـا دو قیمـت کامـا متفـاوت مواجـه بـوده ایـم.

عــرض از تصدیــع اینکــه، افزایــش خیــره کننــده و جهشــی ســیمان و آهـن آالت و وجـود دو پدیـده کامـا متضـاد، تـورم افسـار گسـیخته و رکـود کامـا مریـض بـا یـک همزیسـتی مسـالمت آمیـز آنچنـان عرصـه اقتصـاد را بـه اغمـا بـرده اسـت کـه هیـچ امیـدی بـه نجـات آن متصـور نیسـت.

شـکی نیسـت کـه بزرگتریـن عامـل ایـن گرانـی اگـر نگوییـم بـی تدبیـری ولــی بــدون شــک بــه دلیــل بــی توجهــی متولیــان امــر و ســازمان هــای نظارتـی و تعزیراتـی بـوده اسـت و متولیـان امـر هـم ایـن بـی تدبیـری و عـدم نظـارت را بـه پـای تحریـم هـا، عـدم تعـادل در نـرخ ارز، واردات و مـواردی از ای ـن قبی ـل گذاش ـته اس ـت.

تأســف بیشــتر اینکــه متولیــان امــر، ســیمان را کــه از مصالــح داخلــی اس ـت و تولی ـدش ه ـم بی ـش از تقاضاس ـت (البت ـه اگ ـر ب ـا دی ـده اغم ـاض ب ـه صـدور سـیمان بـه خـارج از کشـور نـگاه کنیـم) را هـم بـه مسـلخ چنیـن بـی توجیهــی ســپرده انــد.

طبیعــی اســت کــه گرانــی بــی رویــه مصالــح ســاختمانی باعــث شــده هـزاران خانـواده از اعضـای پیمانـکاران و آبادگـران صنـوف مختلـف مسـکن و راه سـازی و تأثیـر گـذاری ایـن پدیـده شـوم بـر سـایر بخـش هـا (خدمـات، دســتمزدها، ســوخت، حمــل و نقــل و ســایر بخــش هــای مرتبــط) بخــش مسـکن بـرای اقشـار ضعیـف و متوسـط جامعـه را بیـش از همـه بخـش هـا نش ـانه بگی ـرد و آن ـان را در دس ـتیابی ب ـه ی ـک س ـر پن ـاه معمول ـی مس ـتأصل نمای ـد.

در محضــر آن مقــام محتــرم تقاضــا دارد، جلوگیــری از پیشــرفت ایــن اسـیب خانمانسـوز کـه تبعـات منفـی غیـر قابـل کنترلـی دارد را بـا احسـاس مس ـوولیت و اس ـتفاده از پتانس ـیل ه ـای موج ـود و تعام ـل بی ـن بخش ـی، در اولیـن فرصـت ممکـن در دسـتور کار جـدی قـرار دهنـد تـا انشـاا... در آینـده بـا ترسـیم یـک چشـم انـداز معقـول اقتصـادی بـه عنـوان مؤثرتریـن عامـل توس ـعه پای ـدار ش ـاهد آرام ـش بع ـد از طوف ـان گران ـی و ناپای ـداری در عرص ـه اقتصـاد باشـیم.

ماهنامـه عصـر امیـدوار اسـت کـه دولـت در راسـتای توجـه ویـژه بـه ایـن مطالب ـه برح ـق مردم ـی آس ـتین هم ـت ب ـاال بزن ـد و از طری ـق بررس ـی ه ـای کارشناس ـانه وزارت صنع ـت و مع ـدن، از ب ـروز چندی ـن ب ـاره ش ـوک در ب ـازار مصالـح سـاختمانی جلوگیـری کنـد.

بـی گمـان اشـتغال پایـدار و نیمـه پایـدار مشـاغل پـروژه هـای مرتبـط بـا مصالـح سـاختمانی از جملـه سـیمان و فـوالد، تحـت تأثیـر گرانـی مصالـح ســاختمانی و التهــاب در بــازار آن اســت. نگرانــی عمیــق کارشناســان و صاحــب نظــران ایــن حــوزه آن اســت کــه در صــورت غفلــت مســووالن، بحرانـی پـر آسـیب و جبـران ناپذیـر فـرا روی ایـن صنعـت مولـد و اشـتغالزا پدیــدار گــردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.