توقف رشد بازار داخلي سیمان با رکود ساختوساز

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

دبیــر انجمــن صنفــي کارفرمایــان صنعــت ســیمان گفــت: در حــال حاضــر تــوان تولیــد 80 میلیــون ســیمان در ســال در کشــور وجــود دارد کــه 50 میلیــون تــن در بــازار داخلــي جــذب و 10 میلیــون تــن نیــز صــادر و مابقـي دپـو ميشـود کـه دلیـل ایـن دپـو، رشـد نیافتـن بـازار داخلـي بـه دلیــل رکــود ساختوســاز اســت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از معـدن نیـوز، عبدالرضـا شـیخان، بـا تأکیـد بــر اینکــه در ابتــداي برنامهریــزي بــراي ظرفیتســازي 80 میلیــون تنــي ســیمان رشــد 8 درصــدي بــازار داخلــي در نظــر گرفتــه شــده بــود، اظهــار کـرد: بـر مبنـاي آن بایـد تمـام 80 میلیـون تـن تولیـد شـده در بـازار داخلـي بــه مصــرف ميرســید و حتــي در صــورت تحقــق ميتوانســتیم ظرفیــت تولی ـد را ب ـه 90 میلی ـون ت ـن در س ـال ارتق ـا دهی ـم.

او بیــان اینکــه بــا وجــود رکــود ساختوســاز در کشــور نیــاز داخلــي بــه ســیمان افزایــش نیافــت و میــزان دپــوي ســالیانه بیشــتر شــد، افــزود: از خــرداد 95 میــزان مصــرف داخلــي ســیمان بهبــود یافتــه کــه منجــر بــه افزایــش درآمــد کارخانههــا شــده اســت و شــرکتها اقداماتــي کــه بــراي تصاحــب بــازار همدیگــر انجــام ميدادنــد را کاهــش داده و بــاز بــه ســمت تعــادل حرکــت کردهانــد.

دبی ـر انجم ـن صنف ـي کارفرمای ـان صنع ـت س ـیمان ب ـا اش ـاره ب ـه اینک ـه بخــش ساختوســاز در کشــور عــراق نیــز راکــد شــده اســت، تصریــح کــرد: ممنوعیـت واردات سـیمان ایـن کشـور تنهـا بـراي ایـران نبـود و شـامل همـه کش ـورها ميش ـد زی ـرا ای ـن کش ـور ب ـا محدودی ـت بودج ـهاي مواج ـه ش ـده و مسـائل ناامنـي ایـن کشـور نیـز ساختوسـاز را تحـت تآثیـر قـرار داده اسـت. بنابرایـن بـه طـور قطـع ایـن محدودیـت بـازار صـادرات سـیمان ایـران را نیـز تحـت تآثیـر قـرار داده چراکـه عـراق بـازار اصلـي صـادرات ایـران اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.