قیمت مصوب سیمان افزایش ندارد

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گفتــه دبیــر انجمــن کارفرمایــان ســیمان، بــه دلیــل نبــود کشــش تقاضــا، اکنــون افزایــش 15 درصــدی قیمــت ســیمان اجــرا نمــی شــود.

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از رادیــو ســهام ، عبدالرضــا شــیخان، دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــان صنعــت ســیمان در گفــت: افزایــش نــرخ 15 درصــدی ســیمان کــه قــرار بــود تــا پایــان آبــان انجــام شــود، بــه دلیــل نداشــتن کشــش در طــرف تقاضــا فعــا بــه حالــت تعلیــق درآمــده اســت.

او افــزود: البتــه اکنــون بــا وجــود لغــو تخفیــف هــا و اعمــال میانگیــن هزینــه حمــل و نقــل، قیمــت فــروش ســیمان در مقصــد بــه قیمــت هــای ســال 93 بازگشــته اســت.

شـیخان خاطرنشـان کـرد: بررسـی کشـش تقاضـا در حـال انجـام اسـت. بـه نظـر مـی رسـد پـس از پایـان زمسـتان و بـا قـوت گرفتـن سـاخت و سـاز در کشـور، افزایـش قیمـت مجـددا کلیـد بخـورد.

پیــش از ایــن شــهرام میرآخورلــو، مدیــرکل دفتــر نظــارت برکاالهــای فلـزی و معدنـی سـازمان حمایـت در خصـوص افزایـش قیمـت 15 درصـدی ســیمان تــا پایــان آبــان مــاه گفتــه بــود کــه توجــه بــه لغــو تخفیــف هــای واحدهــای تولیدکننــده کــه بــه همــت ایــن انجمــن انجــام شــد، اکنــون قیمــت ســیمان بــه قیمــت هــای ســال 93 رســیده اســت. بــر ایــن اســاس انجم ـن اع ـام ک ـرده اس ـت ک ـه متوس ـط قیم ـت حم ـل و نق ـل و مالی ـات ب ـر ارزش افـزوده 9 درصـدی بـه اضافـه قیمـت هـای سـال 39، قیمـت جدیـد را تشــکیل مــی دهــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.