قطع گاز، راهکار دولت برای شرکت های سیمان

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایان صنعت سـیمان بـا بیان اینکـه دولت بـه جای قط ـع گاز کارخانج ـات س ـیمان، طل ـب آنه ـا را ب ـا بدهیهایش ـان تهات ـر کن ـد گف ـت: هنـوز طلـب92 میلیـون دالری سـیمانی هـا از وزارت نفـت پرداخـت نشـده اسـت.

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از عیارآنایـن، عبدالرضـا شـیخان در رابطـه بـا قطـع گاز کارخانجـات سـیمان بـه دلیـل بدهـی آنهـا بـه شـرکت ملـی گاز ، اظهـار داشـت: صنعـت سـیمان کشـور در مـورد توقـف کـوره هـا در سـال 93 حـدود 29 میلیـون دالر از وزارت نفـت طلـب دارد.

دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـان صنعـت سـیمان افـزود: دولـت بـه جای قطـع گاز کارخانجـات سـیمان ایـن طلـب را بـا بدهیهـای آنهـا تهاتـر کنـد.

وی بــا گایــه از اینکــه بــه جــای پرداخــت طلبهــا گاز کارخانجــات سـیمان قطـع میشـود، گفـت: مکاتبـات مختلفـی را بـا وزارت نفـت داشـته ایـم امـا متأسـفانه هنـوز طلـب کارخانجـات سـیمان پرداخـت نشـده اسـت.

دارابـی مدیـر شـرکت گاز اسـتان تهـران امـروز بـا اشـاره بـه بدهـی 24 میلیــارد تومانــی کارخانــه ســیمان تهــران گفتــه کــه تاکنــون ایــن کارخانــه هیــچ اقدامــی بابــت پرداخــت بدهــی خــود نکــرده و حتــی در خصــوص قسـطبندی ایـن بدهـی نیـز بـا مـا مذاکـره نداشـته اسـت، بـه همیـن دلیـل مــا گاز کارخانــه ســیمان تهــران را قطــع کردیــم و تاکنــون نیــز بــاز نکردیــم تـا ایـن کارخانـه هـر چـه سـریعتر وضعیـت بدهـی خـود را مشـخص کنـد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.