بنگالدش و آفریقا، بازار جدید سیمان ایران

Elm va Sanat Rooz - - سیمان -

بــه گــزارش عصــر بــه نقــل از مایــن نیــوز، مشــاور وزیــر صنعــت معــدن و تجـارت در مـورد آخریـن وضعیـت صـادرات سـیمان گفـت: مـا همچنـان پیگیـر هسـتیم تـا بتوانیـم دوبـاره بـازار عـراق را راه انـدازی کنیـم اما بـه دنبـال بازارهای جدیـد همچـون بنـگادش و آفریقـا هسـتیم کـه بتوانیـم آن را جایگزیـن عـراق کنیـم. در بحـث کشـاورزی نیـز عـراق کاهـش مصـرف داشـته اسـت بـه طـوری کـه در کل حجـم واردات ایـن کشـور در 6 مـاه اخیـر 30 درصـد کاهـش داشـته امـا بـرای ایـران ایـن رقـم 7 درصـد بـوده کـه ایـن نشـان میدهـد کاهـش سـهم مـا نسـبت بـه دیگـر کشـورها کمتـر اسـت.

محمـد رضـا مـودودی ادامـه داد: در بحـث واردات خـودرو، سیاسـت عـراق غلـط بـود. بـه ایـن صـورت کـه اگـر کسـی در ایـن کشـور بـه جـای قطعـه، خـودرو را ب ـه ص ـورت کام ـل وارد کن ـد تعرف ـه کمت ـری پرداخ ـت میکن ـد. ای ـن در حال ـی اسـت کـه واردات قطعـه باعـث اشـتغال و فعـال شـدن مونتـاژکاری در ایـن کشـور میشـد کـه ایـن امـر تأثیـر منفـی بـر صـادرات قطعـات مـا گذاشـته اسـت امـا در حـال رایزنـی بـا مقامـات عـراق بـرای حـل ایـن مشـکل هسـتیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.