پرداخت یکسوم بدهیهای صنعت برق

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از فـارس، معـاون برنامهریـزی و امـور اقتصـادی وزیـر نیـرو بـا بیـان اینکـه درآمـد فـروش بـرق سـاالنه حـدود 9 هـزار میلیـارد تومــان بــوده و از ابتــدای ســال تاکنــون بــه حــدود 7 هــزار میلیــارد تومــان رس ـیده اس ـت،خبر داد.

علیرضــا دائمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه درآمــد ســاالنه بــرق چــه میــزان اســت، گفــت: ســاالنه حــدود 270 میلیــارد کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد مــی شــود کــه از ایــن مقــدار 220 تــا 230 میلیــارد کیلــووات ســاعت آن ب ـه درآم ـد منته ـی میش ـود، بنابرای ـن چنانچ ـه ف ـروش ب ـرق را ب ـرای ه ـر کیل ـووات س ـاعت 60 توم ـان در نظ ـر بگیری ـم س ـاالنه 9 ه ـزار میلی ـارد توم ـان بـرق فروختـه مـی شـود و بـا یـک بـرآورد سـاده مـی تـوان گفـت کـه در ایـن چنــد مــاه حــدود 7 هــزار میلیــارد تومــان بــرق فروختــه شــده اســت.

دائمــی تأکیــد کــرد: اگــر قیمــت بــرق واقعــی و بــه قیمــت تمــام شــده نزدیــک شــود بایــد درآمــد بــرق حداقــل دو برابــر بیشــتر مــی شــد.

معــاون برنامهریــزی و امــور اقتصــادی وزیــر نیــرو از اختصــاص فــروش حـدود 2 هـزار میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت بـرای پرداخـت مطالبـات بخـش غیـر دولتـی و تولیـد کننـدگان بـرق در سـال جاری نیـز خبـر داد و افـزود: 1500 میلیـارد تومـان از ایـن اوراق از اسـناد خزانـه اسـامی بـوده کـه بیـن شـرکتها توزیــع شــده و پیــش بینــی میشــود بــهزودی 500 میلیــارد تومــان اوراق مشـارکت دیگـر نیـز توزیـع شـود.

وی مجمـوع پرداختهـا بـه طلبـکاران بخـش بـرق در 8 ماهـه اول سـال جــاری را بیــش از 10 هــزار میلیــارد تومــان ذکــر کــرد و افــزود: هماکنــون یکس ـوم بدهیهــای صنع ـت ب ـرق پرداخ ـت ش ـده ک ـه امیدواری ـم ب ـا تدابی ـر ص ـورت گرفت ـه و حمای ـت دول ـت، ت ـا پای ـان س ـال ج ـاری بخ ـش بیش ـتری از بدهیهــای باقیمانــده نیــز پرداخــت شــود.

دائمـی بـا بیـان این مطلب کـه دولت آمادگـی خود را بـرای پرداخـت مطالبات پیمان ـکاران صنع ـت ب ـرق کش ـور اع ـام ک ـرده اس ـت، اف ـزود: بخش ـی از مطالب ـات مربـوط بـه بانکهـا و بخشـی دیگـر مربـوط بـه تولیـد کننـدگان غیـر دولتـی بـرق اس ـت و پی ـش بین ـی میش ـود ب ـا پرداخ ـت ح ـدود 5 ه ـزار میلی ـارد توم ـان دیگ ـر، میـزان بدهیهـای وزارت نیـرو بـه رقـم معقـول 15 هـزار میلیـارد تومـان برسـد.

وی افـزود: تدابیـری نیـز در بودجـه سـال 96 پیـش بینـی شـده تـا بتوانیم بخـش دیگـری از مطالبـات را در سـال آینـده پرداخـت کنیم.

معـاون برنامهریـزی و امـور اقتصـادی وزیـر نیـرو تصریـح کـرد: بخشـی از بدهیهـای وزارت نیـرو از ابتـدای دولـت یازدهـم بـه صـورت بدهـی تجمیعـی ناشـی از عـدم پرداخـت مابـه التفـاوت قیمـت تکلیفـی و قیمـت تمـام شـده بـرق بـوده و رقـم ایـن بدهیهـا حداقـل 25 هـزار میلیـارد و حداکثـر 32 هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت.

وی ادامـه داد: پـس از بررسـیهای دقیـق و جلسـات متعـدد بـا سـازمان حسابرسـی و طـرح موضـوع در دولـت و وزارت اقتصـاد، 6 هـزار و 200 میلیـارد توم ـان از ای ـن بدهیه ـا از تعه ـد وزارت نی ـرو خ ـارج و ب ـه تعه ـدات دول ـت در مقابـل بانکهـا منتقـل شـد.

وی ادامــه داد: بخــش دیگــری از ایــن بدهیهــا هنــوز باقــی اســت و تــا پایـان سـال جـاری 800 میلیـارد تومـان از ایـن میـزان بدهـی و تعهداتـی کـه مربـوط بـه نیروگاههـای واگـذار شـده بـه بخشهـای غیردولتـی بـوده، توسـط دولـت کسـر خواهـد شـد.

بـه گفتـه وی، پیشبینـی میکنیـم در سـال 59، حـدود 7 هـزار میلیـارد تومـان تسـهیاتی کـه مشـابه اوراق مشـارکت از بانکهـا دریافـت شـده بـود، پرداخــت خواهــد شــد و یــا اینکــه از عهــده وزارت نیــرو خــارج و بــه عهــده دولــت واگــذار میشــود.

دائمـی دربـاره میـزان اسـتفاده از اسـناد خزانـه اسـامی در وزارت نیـرو کـه تاکنـون بـر اسـاس تبصـره 5 قانـون بودجـه سـال 95 واگـذار شـده اسـت، گفـت: کل اسـناد خزانـه اسـامی 7 هـزار و 500 میلیـارد بـود کـه از ایـن میـزان 3500 میلیـارد تومـان بـه صنعـت آب و بـرق تعلـق گرفتـه اسـت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.