ورود 63 مگاوات ظرفیت نیروگاههای برق کوچک یزد به مدار

Elm va Sanat Rooz - - برق و انرژی های نو -

بـه گـزارش عصـر بـه نقـل از تابنـاک یـزد، مدیـرکل بـرق منطقـهای اسـتان ی ـزد ب ـا اش ـاره ب ـه ظرفیته ـای اس ـتان ی ـزد در زمین ـه س ـرمایهگذاری در ح ـوزه بـرق، گفـت: 63 مـگاوات ظرفیـت نیـروگاه هـای بـرق کوچک یـزد وارد مدار شـد.

محمدحســن صبــاغزادگان در نشســت شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان یــزد ظرفیــت زیــادی بــرای سـرمایهگذاری در زمینـه صنعـت بـرق کشـور دارد، اظهـار داشـت: در ارتبـاط بـا واحدهـای تولیـد بـرق در مقیـاس کوچـک موافقتهایـی انجـام شـده لسـت.

وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه تـا االن 63 مـگاوات از نیـروگاه هـای انجـام کوچـک تـا 25 مـگاوات ظرفیـت اسـتان یـزد وارد مـدار شـده، عنـوان کـرد: ت ـا آخ ـر امس ـال ای ـن ظرفی ـت ب ـه 100 م ـگاوات میرس ـد.

کم ـال دهقان ـی فی ـروز آب ـادی نماین ـده م ـردم تف ـت و میب ـد در مجل ـس هــم در ایــن نشســت اظهــار داشــت: در فرصــت شــش ماهــه اول فعالیــت مجمــع نماینــدگان اســتان یــزد، نشســتهای مختلفــی بــا مدیــران ادارات ی ـزد برگ ـزار کردی ـم.

دهقانــی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر یــک از مدیــران در ایــن نشســتها بــه ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای شــرکت و اداره خــود پرداخــت، گفــت: بــه وســیله برگــزار کــردن ایــن نشســت هــا، در جریــان مســائل و مشــکات بخشهــای مختلــف اســتان قــرار گرفتیــم.

وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه روحیـهای کـه در اعضـای نماینـدگان اسـتان وجـود دارد، برنامهریـزی بـر ایـن اسـاس تنظیـم شـده کـه نمایندگان بــه کمــک دســتگاه هــای اجرایــی در زمینــه نقــص قوانیــن و مــواردی کــه امـکان ورود نماینـدگان مجلـس وجـود دارد بپردازنـد.

محمدرضــا صباغیــان نماینــده مــردم بافــق، بهابــاد، ابرکــوه، خاتــم و مهریــز در مجلــس شــورای اســامی هــم در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه مباحثــی کــه در نشســت شــورای برنامهریــزی و توســعه اســتان یــزد در ارتبــاط بــا واگــذاری زمیــن بــه متقاضیــان ســرمایهگذاری مطــرح شــد، اظهـار داشـت: در ارتبـاط بـا یکـی از اهـداف نحـوه واگـذاری زمیـن هـا ایـن اسـت کـه زمیـن واگـذاری بعـدا دچـار تغییـر کاربـری یـا مسـائل و مشـکات دیگــر نشــود.

وی بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد زمینـه الزم بـرای سـرمایهگذاری در صنایـع پرســود و بیــدون آالیندگــی در اســتان فراهــم شــود، خاطرنشــان کــرد: در صورتـی کـه ایـن مـوارد در مصوبـه دیـده شـود مشـکل خاصـی نداریـم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.